Odzyskaj pieniądze w 2 tygodnie
Rozlicz podatek
Życie w Norwegii

Norwegia: rejestracja, testy, kwarantanna. Te przepisy wjazdowe obowiązują obecnie

Natalia Szitenhelm

03 marca 2021 15:30

Udostępnij
na Facebooku
10

Podróżni muszą dostosować się do postanowień rządu, inaczej grozi im deportacja lub wysokie grzywny. /na zdjęciu: lotnisko Oslo Gardermoen mumemories - stock.adobe.com/standardowa/tylko do użytku redakcyjnego

Wciąż zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od norweskich władz dostosowywania do niej tzw. przepisów covidowych. Poniżej zebraliśmy wszystkie obecnie obowiązujące w Norwegii zasady związane z podróżą do kraju fiordów.
Reklama
Przed wyjazdem należy mieć na uwadze, że od 29 stycznia do Norwegii w praktyce mogą wjeżdżać wyłącznie obywatele norwescy i obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania w kraju fiordów. Wszyscy cudzoziemcy, którzy nie są w grupie objętej wyjątkiem, zostaną deportowani.

Zamknięte granice

Osoby, które są uprawnione do wjazdu na terytorium Norwegii, wciąż objęte są obowiązkiem wykonywania testów, rejestrowania się przy wjeździe, odbywania kwarantanny i przebywania w hotelach kwarantannowych. Naruszenie zasad dotyczących COVID-19 grozi wysokimi grzywnami, informuje Urząd. ds. Zdrowia (Helsedirektoratet).
Te osoby nie wjadą do Norwegii:
- turyści
- członkowie rodziny niebędący rodziną najbliższą (obywatele zarówno EOG i pozostali). Oznacza to, że dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice dorosłych dzieci i partnerzy w związku już nie mogą przybywać w odwiedziny
- osoby, które posiadają nieruchomość rekreacyjną w Norwegii, ale nie mieszkają tutaj na stałe
- obcokrajowcy zamieszkali na obszarze EOG i obywatele krajów EOG zamieszkali w kraju trzecim (chyba że objęci są wyjątkiem dotyczącym obywateli krajów trzecich)
- obywatele UE/EOG (w tym obywatele krajów nordyckich), którzy mają pracować lub studiować w Norwegii i nie podlegają żadnemu z poniższych wyjątków.

Te osoby mogą wjechać na terytorium Norwegii: 
- cudzoziemcy mieszkający na stałe w Norwegii, niezależnie od tego, czy są właścicielami, czy najemcami mieszkania 
- osoby, które wykażą szczególny powód do wjazdu, taki jak szczególny obowiązek związany z opieką nad osobą przebywającą w Norwegii lub przebywanie samemu pod opieką osoby mieszkającej w Norwegii, lub też inne istotne powody społeczne, takie jak odwiedzenie umierającego lub ciężko chorego bliskiego członka rodziny
- cudzoziemcy, którzy wjeżdżają w celu realizowania prawa do kontaktu z małoletnim dzieckiem
- bliscy członkowie rodziny: małżonek/zarejestrowany partner, małoletnie dzieci lub pasierbowie, rodzice lub przybrani rodzice małoletnich dzieci lub pasierbów
- dziennikarze i pozostały personel realizujący zlecenia dla zagranicznej instytucji medialnej
- cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen)
- marynarze i personel lotniczy
- cudzoziemcy transportujący osoby i towary
- cudzoziemcy pełniący krytyczne funkcje społeczne i posiadający dokumentację od pracodawcy
- personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i opieki społecznej
- jedynie niezbędny personel o krytycznym znaczeniu dla gospodarki, który pracodawca musi zarejestrować przed wjazdem
-dzieci, które codziennie dojeżdżają przez granicę do szkoły w Norwegii.

Ostateczna decyzja o pozwoleniu na wjazd do Norwegii zawsze należy do norweskich służb.

Od końca stycznia przyjezdnych do Norwegii obowiązują surowe przepisy wjazdowe.

Od końca stycznia przyjezdnych do Norwegii obowiązują surowe przepisy wjazdowe. Źródło: stock.adobe.com/standardowa/underworld

Wyjątek dla pracowników

Norweskie władze, wobec braków kadrowych w wielu branżach po ustanowieniu restrykcji wjazdowych, wprowadziły wyjątek dla tzw. ściśle niezbędnych pracowników. Od 20 lutego pracodawcy mogą składać wniosek o zezwolenie na wjazd pracowników zagranicznych, którzy: posiadają kompetencje techniczne i którzy są absolutnie niezbędni do montażu, demontażu, przeglądu, naprawy, konserwacji lub informowania o użytkowaniu maszyn lub urządzeń technicznych. Pracownik musi posiadać umowę o pracę/kontrakt w danej firmie. Warunkiem jest również, aby praca była ściśle niezbędna do utrzymania działalności w danym przedsiębiorstwie.

Pracownicy otrzymują zezwolenie na wjazd tylko na 14 dni od daty podjęcia decyzji. Okres ten dotyczy samego zezwolenia na wjazd i jest niezależny od długości pobytu. Warunkiem wstępnym jest spełnienie warunków wjazdu określonych w ustawie o imigracji. Nie ma możliwości ubiegania się o wjazd dla pracowników w przyszłości.
~Ministerstwo Handlu i Przemysłu

Wniosek można składać tutaj.

Jak jednak informuje Urząd Morski, pracodawca musi dopełnić szereg formalności, by móc złożyć wniosek. Musi załączyć odpowiednie dokumenty, takie jak np. skatteattest, ostatnie skatteoppgjør, a także podać m. in.szczegóły dotyczące miejsca odbycia kwarantanny, transportu z miejsca wjazdu do miejsca kwarantanny, a także m.in. opis pracy, jaką cudzoziemiec musi wykonywać na rzecz wnioskodawcy, w jakiej branży praca jest wykonywana oraz uzasadnienie objęcia cudzoziemca wyjątkiem.

Spis wszystkich wymagań znajduje się na stronie Urzędu Morskiego.
Urząd informuje też, że wiele złożonych wniosków zawiera błędy lub nie dołączono do nich wszystkich wymaganych dokumentów, przez co znacznie może wydłużyć się czas ich rozpatrywania.
Pracownicy ze Szwecji i Finlandii

Od 1 marca osoby dojeżdżające do pracy ze Szwecji i Finlandii ponownie będą mogły przyjeżdżać do Norwegii, jeśli poddadzą się rygorystycznemu systemowi testów i kontroli pod kątem koronawirusa. Osoby dojeżdżające ze Szwecji i Finlandii muszą co tydzień poddawać się testom na covid-19. Test musi być przeprowadzony w Norwegii, Szwecji lub Finlandii przed przekroczeniem granicy.

Rejestracja podróży

Każdy, kto zamierza wjechać na terytorium Norwegii, musi wypełnić formularz rejestracji podróży. Trzeba zarejestrować się przed przekroczeniem granicy, ale nie wcześniej niż na 72 godziny przed przyjazdem.

Elektroniczna rejestracja wjazdu (entrynorway.no) tutaj
Rejestracja telefoniczna: +47 33 41 28 70

W przypadku rejestracji internetowej dana osoba otrzyma zaświadczenie, które należy okazać służbom w chwili przyjazdu.

Każdy musi się zarejestrować, również obywatele Norwegii.

Testy na koronawirusa

Test wykonany przed przybyciem do Norwegii

Obcokrajowcy objęci wyjątkami od zakazu wjazdu do Norwegii muszą na granicy okazać negatywny wynik testy na covid-19.  

Test musi zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed przybyciem do Norwegii. Zatwierdzoną metodą testową jest PCR lub szybki test antygenowy. Zaświadczenie o wyniku testu musi być sporządzone w języku: norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. 

Osoby, które do Norwegii przylecą samolotem, mogą poddać się testowi na koronawirusa w ciągu 24 h przed planowaną godziną odlotu. W przypadku osób, które w Norwegii mają międzylądowanie, obowiązuje godzina pierwszego lotu. W innych wypadkach wynik testu starszy niż 24 godziny może skutkować deportacją podróżnego.  

Następujące osoby nie muszą przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu:
- podróżni z krajów/obszarów, które nie podlegają kwarantannie
- dzieci poniżej 12 lat
- obywatele Norwegii
- osoby, które mogą udokumentować przy pomocy uznawanej metody laboratoryjnej, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszły COVID-19
- cudzoziemcy mieszkający na stałe w Norwegii z pozwoleniem na pobyt lub prawem pobytu
- cudzoziemcy pełniący krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa lub funkcje zapewniające realizację podstawowych potrzeb ludności, gdy odmowa wjazdu stwarzałaby zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa
- cudzoziemcy podczas tranzytu
- cudzoziemcy, którzy regularnie przybywają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii, żeby pracować lub studiować, z wyjątkiem personelu medycznego, który znajdował się poza terytorium Norwegii dłużej niż siedem dni
- osoby ubiegające się o azyl i przesiedlani uchodźcy
- cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w Norwegii zgodnie z przepisami dotyczącymi imigracji w ramach łączenia rodzin
- osoby związane z dyplomacją, służbami zagranicznymi lub działalnością ambasady
- cudzoziemcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów albo będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu
- piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniu.

Infolinie, pod którymi można uzyskać informacje o przepisach wjazdowych, teście i kwarantannie:

z Norwegii: 815 55 015
z zagranicy: +47 21 93 78 40

Obowiązek poddania się testowi po przybyciu do Norwegii

Po przybyciu na terytorium kraju fiordów z obszarów objętych obowiązkiem kwarantanny, w tym z Polski, trzeba poddać się testowi na covid-19. Test musi zostać wykonany na lotnisku lub przejściu granicznym. Akceptowanymi metodami testowania są: PCR lub szybki test antygenowy.

Jeżeli bez uzasadnionego powodu osoba odmówi poddania się testowi przy wjeździe, i nie opuści Norwegii dobrowolnie, zostanie ukarana grzywną.

Z wymogu wykonania testu na granicy zwolnione są te osoby:
- dzieci w wieku poniżej 12 lat
- osoby zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny w czasie pracy i w czasie wolnym zgodnie z § 6a ustay covidowej (krótkotrwały pobyt za granicą bez kontaktu z osobami spoza własnej rodziny, np. wykonywanie niezbędnych prac konserwatorskich przy nieruchomości wakacyjnej)
- osoby dojeżdżające do pracy ze Szwecji lub Finlandii, które są zwolnione z zakazu wjazdu do kraju i przestrzegają odrębnego reżimu testowego
- zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, a także niektóre grupy personelu pociągów towarowych
- osoby pełniące krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa lub funkcje zapewniające realizację podstawowych potrzeb ludności, gdy wykonanie testu nie jest możliwe z praktycznego punktu widzenia
- dyplomaci.
Trzeba pamiętać o tym, że test na covid-19 należy wykonać przed przyjazdem do Norwegii, a także zaraz po (o czym poinformują na miejscu służby).

Trzeba pamiętać o tym, że test na covid-19 należy wykonać przed przyjazdem do Norwegii, a także zaraz po (o czym poinformują na miejscu służby). Fot. Avinor/materiały prasowe

O wyniku testu dana osoba zostanie powiadomiona wyłącznie wtedy, gdy wynik testu będzie pozytywny. Jeżeli podróżny posiada konto użytkownika na stronie helsenorge.no, może zalogować się tam, by zobaczyć swój wynik. Niektóre laboratoria stosują własne rozwiązania umożliwiające zapoznanie się z wynikiem – w takim przypadku osoba otrzyma o tym informację.

Jak informuje rząd i Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet), testy te są bezpłatne. 

Kwarantanna wjazdowa

Każdy, kto przybywa do Norwegii z tzw. czerwonych państw, musi zostać poddany kwarantannie przez 10 dni. Dotyczy to również międzylądowań w czerwonych krajach. Zasady te obowiązują również osoby zamieszkałe w Norwegii, które odwiedzają obszary EOG Schengen i wracają do kraju fiordów.

Mapa obszarów, po powrocie z których trzeba odbyć w Norwegii kwarantannę:

fhi

Przyjeżdżając do Norwegii, musisz udać się bezpośrednio na kwarantannę, a wszystkie osoby powyżej 12 roku życia muszą nosić maseczki ochronne do momentu przybycia na miejsce kwarantanny. Bliscy członkowie rodziny, którzy mieszkają razem w kraju ojczystym i wspólnie podróżują do Norwegii, mogą przebywać na kwarantannie wjazdowej w tym samym miejscu pobytu.
~Urząd ds. Zdrowia

Ważne: Osoby, które mieszkają razem w swoim kraju i podróżują razem do Norwegii, ale które nie mają powiązań rodzinnych, jak określono powyżej, nie będą zwolnione z wymogu posiadania prywatnego pokoju, własnej łazienki i własnej kuchni lub usług gastronomicznych. 

W celu udokumentowania związku rodzinnego można odwołać się do aktu małżeństwa lub aktu urodzenia, a także umowy najmu z kraju pochodzenia lub informacji podatkowych, informacji o uiszczaniu opłat itp. lub informacji, które wskazują, że współmałżonek lub drugi rodzic wspólnie wynajmują dom w kraju ojczystym.
Te osoby są zwolnione z obowiązku poddania się kwarantannie wjazdowej:

- osoby, które przybywają z niektórych obszarów Skandynawii/Europy o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji (tzw. żółtych krajów)
- osoby, które mogą zostać zwolnione z kwarantanny wjazdowej, by odwiedzić ciężko chorych bliskich lub wziąć udział w pogrzebie bliskich. Wyjątek od obowiązku odbycia kwarantanny dotyczy wyłącznie czasu odwiedzin u chorego lub uczestniczenia w pogrzebie. Poza tym, osoby te mają obowiązek odbycia kwarantanny. Wyjątek dotyczy tylko osób, które uzyskały negatywny wynik testu na granicy oraz w tym samym dniu, w którym odbywa się wizyta lub pogrzeb. W takim przypadku test jest odpłatny.
- zaszczepiony personel medyczny, pełniący kluczowe funkcje w szpitalach lub gminnych placówkach służby zdrowia, jest zwolniony z odbycia kwarantanny w czasie pracy, jeśli po przyjeździe do Norwegii osoby te wykonają test na covid-19 i otrzymają wynik negatywny
- zawodowi kierowcy transportu dalekobieżnego/ kierowcy w tranzycie, personel pociągów i personel samolotów mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej. Osoby te powinny skontaktować się z pracodawcą, by wyjaśnić, jakie zasady je obowiązują
- osoby przekraczające granicę Norwegii w celu realizowania prawa do kontaktu rodzica z dzieckiem (dziećmi) / odbycia opieki dzielonej, mogą w niektórych przypadkach zostać zwolnione z kwarantanny wjazdowej w czasie pracy i zajęć szkolnych w przypadku negatywnego wyniku testu, wykonanego najwcześniej w trzecim dniu po przybyciu do Norwegii. Osoby, które nie mają zatrudnienia w Norwegii, nie będą zwolnione z kwarantanny w czasie pracy, gdy przyjeżdżają w celu realizowania prawa do kontaktu z dzieckiem (dziećmi).
- osoby, które są bezwzględnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania krytycznych funkcji społecznych lub zadbania o podstawowe potrzeby ludności, w tym osoby wykonujące przewóz towarów i osób, które uzyskały negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 metodą PCR nie wcześniej niż trzy dni po przybyciu do Norwegii są zwolnione z kwarantanny w godzinach pracy.  

Jeżeli dana osoba podlega zwolnieniu z kwarantanny na zasadzie wyjątku, ale wystąpią u niej objawy zakażenia COVID-19 lub lekarz będzie podejrzewał taką infekcję, to mimo to musi poddać się kwarantannie.

Zaświadczenie/dokumenty potwierdzające przebycie covid-19 nie zwalniają z obowiązku poddania się kwarantannie wjazdowej. Osoba, która przeszła zakażenie koronawirusem i może to udokumentować zaświadczeniem z norweskiej służby zdrowia (test PCR, musi mieć co najmniej 2 tygodnie), jest za to zwolniona z kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną, tzw. Smittekarantene.

Urząd ds. Cudzoziemców (UDI) informuje ponadto, że z kwarantanny wjazdowej/hotelowej zwolnione są osoby, które mają uczestniczyć w narodzinach własnego dziecka.

Rządowe informacje na temat koronawirusa.
Kwarantannę można odbyć:
- w stałym miejscu zamieszkania w Norwegii, niezależnie od tego, czy osoba jest właścicielem lokum, czy najemcą. Nie dotyczy to mobilnych kwater, takich jak przyczepy kempingowe, łodzie itp. Trzeba być w stanie udokumentować własność lub stosunek najmu, a umowa najmu musi być zawarta na co najmniej sześć miesięcy. Osoby mieszkające z osobą przebywającą na kwarantannie wjazdowej zachęca się, aby również przebywały w kwarantannie, jeśli nie mają osobnej sypialni i łazienki.
- w hotelu kwarantanny
- w odpowiednim miejscu pobytu, udostępnionym przez inną osobę.
Kryteria, które lokum musi spełnić, poniżej wyjaśnia Helsedirektoratet:      
1. w mieszkaniu osoby, z którą dana osoba jest w związku małżeńskim lub ma wspólne dzieci. Trzeba być w stanie udokumentować ten fakt. Wspólne małoletnie dzieci również mogą odbyć kwarantannę w tym miejscu      
2. w odpowiednim miejscu zakwaterowania zapewnionym przez pracodawcę. Przed wjazdem pracownika do Norwegii miejsce pobytu wskazane przez pracodawcę musi zostać zatwierdzone przez Inspekcję Pracy.

Każdy, kto jest chory na COVID-19 / znajduje się w kwarantannie, ma prawo do zasiłku chorobowego (sykepenger). Od 17 kwietnia 2020 władze mogą jednak odmówić przyznania świadczenia osobom, które które łamią zalecenia władz dotyczące podróży i po powrocie do Norwegii zostaną poddane kwarantannie.

Zatwierdzanie zakwaterowania dla pracowników

Od 22 lutego pracodawcy, którzy zapewniają zakwaterowanie pracownikom zagranicznym w Norwegii, muszą uzyskać zatwierdzenie Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) dla danego miejsca zamieszkania.

Wniosek może złożyć wyłącznie pracodawca lub osoba z zarejestrowaną działalnością w Norwegii. Wszyscy wnioskujący muszą mieć zarejestrowany adres firmy w Altinn. Aby uzyskać zgodę na zakwaterowanie pracownika, pracodawca musi udokumentować, że w danym miejscu można mieszkać, unikając kontaktu z innymi osobami. Pracodawca musi zapewnić pracownikom prywatne pokoje z dostępem do TV i internetu, własną łazienkę i kuchnię lub punkt gastronomiczny.
Arbeidstilsynet informuje, że wnioskujący muszą uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie zakwaterowania.Opłata, zgodnie z informacjami zawartymi w tzw. ustawie covidowej, wynosi 2000 koron.
Tutaj złóż wniosek o zatwierdzenie miejsca kwarantanny

Skrócenie kwarantanny

Można skrócić kwarantannę wjazdową, jeżeli dana osoba przedłoży negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test PCR) wykonany najwcześniej 7 dni po przybyciu do kraju fiordów.  Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy:

- Kwarantannę należy odbyć w hotelu kwarantannowym w miejscu przekroczenia granicy norweskiej lub innym odpowiednim miejscu (w przypadku osób zwolnionych z obowiązku zakwaterowania w hotelu kwarantanny).

- Poza miejscem zakwaterowania można przebywać tylko wtedy, jeżeli jest możliwość unikania bliskich kontaktów z innymi osobami niż te, z którymi się mieszka.

- Nie można przebywać w miejscu pracy, w którym przebywają również inni, w szkole lub przedszkolu.

- Nie można korzystać z transportu publicznego, z wyjątkiem podróży do / z lotniska, portu itp. w trakcie wjazdu lub wyjazdu do / z Norwegii. W takim przypadku osoby powyżej 12 roku życia mają obowiązek noszenia maseczki.

Hotele kwarantanny

Po wjeździe do Norwegii z zasady należy przebywać w hotelu kwarantanny, jeżeli nie można udokumentować innego odpowiedniego miejsca do odbycia kwarantanny. Małoletnie dzieci, które przybywają do Norwegii samotnie i nie podlegają wyjątkowi od obowiązku odbycia kwarantanny, będą miały możliwość zabrania ze sobą opiekuna do hotelu kwarantanny.

To służby na granicy kierują do hoteli kwarantanny. Podróżny nie musi rezerwować pobytu w takim hotelu.

Te osoby nie muszą przebywać na kwarantannie w hotelach:
- osoby zamieszkałe na stałe w Norwegii (zameldowane w Rejestrze Ludności) lub mogące udokumentować stałe miejsce zamieszkania w Norwegii (np. zaświadczenie o miejscu zamieszkania czy umowę najmu, zawartą na co najmniej sześć miesięcy)
- osoby, które mogą udokumentować, że posiadają odpowiednie miejsce do zamieszkania podczas kwarantanny. Odpowiednie miejsce oznacza miejsce pobytu z pokojem jednoosobowym, z dostępem do własnej łazienki, własnej kuchni lub wyżywienia, zapewniające możliwość unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami
- osoby pozostające w związku małżeńskim/konkubinacie (samboere) lub posiadające wspólne dzieci z osobą, która ma stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, a także ich małoletnie dzieci. Te osoby mogą odbyć kwarantannę w domu małżonka lub drugiego rodzica
- osoby podróżujące służbowo, posiadające pracodawcę lub zleceniodawcę, który zapewnia na czas kwarantanny odpowiednie miejsce pobytu w jednoosobowym pokoju. Trzeba mieć dokumentację potwierdzającą wykonywanie danej pracy lub zlecenia i że miejsce pobytu wskazane przez pracodawcę lub zleceniodawcę zostało zatwierdzone.Taką dokumentacją może być na przykład umowa o pracę lub umowa zlecenia. Musi ona zawierać adres miejsca zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy
- osoby ubiegające się o azyl lub przesiedlani uchodźcy
- zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, jeżeli te osoby mogą odbyć kwarantannę w jednoosobowym pomieszczeniu nadającym się do noclegu, znajdującym się w pojeździe lub pociągu
- zagraniczna jednostka wojskowa, która przybywa do Norwegii na szkolenie, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej
- zagraniczni studenci, którzy przed podjęciem studiów zamieszkiwali w Norwegii i są zarejestrowani w norweskim Rejestrze Ludności.  

Pracownicy i podwykonawcy, którzy przyjeżdżają do Norwegii w związku z długoterminowymi warunkami pracy lub kontraktami, mogą podlegać zwolnieniu z hoteli kwarantanny, które mają zastosowanie do osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, zgodnie z ustawą covidową. Dana osoba musi wówczas mieć dom w Norwegii lub dzierżawę na co najmniej 6 miesięcy. W domu musi znajdować się oddzielna jednostka mieszkalna dla osoby poddawanej kwarantannie z sypialnią, łazienką i kuchnią.

Stawka (razem z wyżywieniem) za przebywanie w hotelu kwarantanny wynosi 500 koron dziennie dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i dla pracodawców. Dzieci w wieku do 10 lat przebywające w pokoju wraz z opiekunem mieszkają bezpłatnie. Za dzieci w wieku od 10 do 18 lat płaci się stawkę w wysokości 250 NOK za dobę. Stawkę hotelową opłaca się w hotelu kwarantanny w zwykły sposób, w dniu zakwaterowania lub wykwaterowania.

W hotelu kwarantanny oferowane są bezpłatne testy na COVID-19.

Podróżni udający się na kwarantannę hotelową muszą zarejestrować się tam po przybyciu na miejsce. Mogą zostać poddani wyrywkowej kontroli, czy przestrzegają zasad kwarantanny.

Podróżni udający się na kwarantannę hotelową muszą zarejestrować się tam po przybyciu na miejsce. Mogą zostać poddani wyrywkowej kontroli, czy przestrzegają zasad kwarantanny. stock.adoe.com/poplasen

Zaostrzenie przepisów dot. hoteli kwarantanny

24 lutego resort sprawiedliwości poinformował o wejściu w życie przepisów zaostrzających kwarantannę hotelową. 

Trzy zmiany związane z kwarantanną hotelową na terytorium Norwegii:

1. Osoby objęte kwarantanną hotelową muszą przebywać w obiekcie w pierwszym miejscu przyjazdu. Oznacza to, że nie można kontynuować podróży przed zakończeniem kwarantanny.
2. Obowiązek rejestracji w hotelu: osoby odbywające kwarantannę w hotelu muszą się tam samodzielnie zarejestrować po przybyciu. 
3. Kontrola: Gminy, przy współpracy z hotelami kwarantanny, będą monitorować przestrzeganie obostrzeń przez przyjezdnych.
źródła: Helsedirektoratet, UDI, FHI, Regjeringen, Arbeidstilsynet
Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych


Jeśli jestem zameldowany pod innym adresem niż chce odbyć kwarantanne to w jaki sposób mam to udokumentować?

zarowa086

04-03-2021 21:38

Cóż za elokwencja i poziom dyskusji haha, brawo Moja Norwegia!

zarowa086

04-03-2021 19:32

Ten gubernator chyba szybko zakończy swoją karierę, chociaż z drugiej strony joe i tak nie ogarnia rzeczywistości.

Tolll Bra

04-03-2021 07:12

..."(chyba że objęci są wyjątkiem dotyczącym obywateli krajów trzecich)"
CI TO WSZĘDZIE SIĘ WCISNĄ.

Onty_Ja_Gabriel_3.

03-03-2021 21:57

Nyga napisał:
Czy jak powiem ma granicy, że jadę do Szwecji po alko bo mi się skończyło, a w Norwegii jest zajebiście drogo i tylko silacze a nie lubię przepłacać, to chyba nie powinno być problemu?
Przerabiał ktoś temat?
W Sveden alkohol ten powyżej 38% też jest drogi, różnica na połówce nie przekracza 50-nok/sek.
Żarcie jest bardzo tanie i podobny wybór jak w polandii.
Inna sprawa jest z piwem, tu fakt, piwo jest bardzo tanie.
7,5% puszka kosztowała 14- 17-sek.
10% 19-21-sek.
I jak się nie brało fajek i wódki to na legalu można było przewieźć 24-puszki 12 litrów piffa.
Jak jest teraz to nie zaglądałem nawet na stronę, by nie robić sobie smaka.

boj fra oszlo

03-03-2021 20:53

Nyga napisał:
Czy jak powiem ma granicy, że jadę do Szwecji po alko bo mi się skończyło, a w Norwegii jest zajebiście drogo i tylko silacze a nie lubię przepłacać, to chyba nie powinno być problemu?
Przerabiał ktoś temat?


...to dobry argument..chyba pierwsza na to wpadłaś...nie zapomnij tylko o teście na covid...szcześliwych zakupów!

Nyga

03-03-2021 19:53

Czy jak powiem ma granicy, że jadę do Szwecji po alko bo mi się skończyło, a w Norwegii jest zajebiście drogo i tylko silacze a nie lubię przepłacać, to chyba nie powinno być problemu?
Przerabiał ktoś temat?

Wicek1970

03-03-2021 17:51

A do kiedy będzie zamknięta Norwegia

Reklama
Facebook Messenger YouTube Instagram