Polityka prywatności

 • 1. Warunki ogólne

  • Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mojanorwegia.pl zwanego dalej „Serwisem”.
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80 – 386) ul. Lęborska 3B, posiadająca numer statystyczny REGON: 220206151, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 957-093-67-20.
  • Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
  • W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
  • Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 • 2. Definicje

  Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, przede wszystkim w celu posiadania indywidualnego konta użytkownika, publikowania ogłoszeń, kontaktowania się z ogłoszeniodawcami, kierowania do administratora danych osobowych zapytań o współpracę w zakresie reklamy. Administrator danych przetwarza dane osób odwiedzających Serwis, które dokonują zakupu oferowanych przez Administratora produktów (np. kalendarze). Przetwarzane w tym celu przez Administratora dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia obejmują zakres niezbędny dla jego realizacji. W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, Administrator danych może przetwarzać dane użytkowników w celu przesyłania im informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). W stosunku do danych, które zbierane są za pośrednictwem formularzy związanych ze świadczeniem wyspecjalizowanych usług (m.in. zakładka „Usługi) Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych i jest on jedynie pośrednikiem w nawiązaniu współpracy pomiędzy użytkownikiem a podmiotem świadczącym usługę. Dotyczy to w szczególności: usług finansowych, ubezpieczeniowych, związanych z meldunkami za granicą, świadczeniami socjalnymi.

 • 3. Prawo dostępu

  • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • 4. Dostęp do danych osób trzecich

  • Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  • Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • 5. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

  Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 • 6. Mechanizm cookies

  • Administrator wykorzystuje Cookies Własne i Inne Technologie w następujących celach:
   • Konfiguracji serwisu
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
    • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
    • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
    • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
    • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   • Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
    • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
    • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
   • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   • Świadczenia usług reklamowych
    • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
   • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
  • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach:
   • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl)
   • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics)
   • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
  Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

   

 • 7. Wyłączenie odpowiedzialności

  • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
  • Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.
 • 8. Kontakt z Administratorem danych

  Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I

 • 9. Zmiany Polityki Prywatności

  • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
  • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 06.06.2014r.


Bliżej nas