Te same przepisy są inaczej stosowane w sądach zarówno różnych instancji, jak i w tych samych instancjach, ale znajdujących się w innych obszarach terytorialnych. Uniemożliwia to przeprowadzenie sprawiedliwego i rzetelnego procesu i nie daje obywatelowi żadnej ochrony prawnej. Prawo powinno być w stosunku do każdego obywatela stosowane w takim sam sposób, a już na pewno interpretacja przepisów nie powinna zależeć od składu sędziwego, czy położenia sądu. Niestety obywatele niepełnosprawni, bezdomni i znajdujący się w ciężkiej sytuacji życiowej są przez sądy gorzej traktowani, ich problemy są bagatelizowane, a państwo nie zapewnia im żadnej odpowiedniej ochrony. Sam fakt braku zwolnienia od kosztów sądowych, braku dostępu do pełnomocnika procesowego z urzędu lub wyznaczenie pełnomocnika, który nie kontaktuje się z klientem, lecz sam w jego imieniu podejmuje często niekorzystne decyzje, świadczy o wadliwości stworzonych procedur.vandas-foundation.com/2023/03/02/list-ot...-praw-obywatelskich/