Zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek rehabilitacyjny (AAP-arbeidsavklaringspenger) przyznawany jest osobom, które po roku przebywania na zwolnieniu lekarskim nadal nie są w pełni sprawne i potrzebują dalszej rehabilitacji by wrócić do pracy. AAP mogą otrzymywać także osoby oczekujące na decyzję w sprawie przyznania renty inwalidzkiej (uførepensjon).
By przysługiwał Ci zasiłek rehabilitacyjny, musisz spełniać odpowiednie kryteria:
 • Odprowadzanie składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii przez co najmniej 3 lata lub rok jeśli byłeś zdolny do pracy,
 • Zdolność do pracy zmniejszona co najmniej o 50% z powodu choroby lub kontuzji,
 • Musisz być w trakcie leczenia/rehabilitacji,
 • Podejmowanie działań przygotowujących do pracy według planu uzgodnionego z NAV, (aktivitetsplan),
 • Dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna, przesłanie CV do systemu www.nav.no oraz wysyłanie co 2 tygodnie elektronicznych kart meldunkowych (meldekort).

Pełna stawka AAP wynosi ok. 66% podstawy dochodowej wyliczanej przez NAV na podstawie wcześniejszego dochodu. Jeśli pracujesz, NAV zmniejsza wysokość zasiłku zależnie od zdolności do pracy (na podstawie przepracowanych godzin). Zasiłek rehabilitacyjny można pobierać maksymalnie przez 3 lata. Na dzieci do 18 lat przyznaje się dodatek do zasiłku.

Warunkiem uzyskania zasiłku rehabilitacyjnego jest dostarczenie do NAV następującej dokumentacji:
 • Dokumentacja medyczna – m.in. zwolnienie lekarskie potwierdzające zredukowaną zdolność do pracy,
 • Indywidualny plan od pracodawcy – dotyczący możliwości wykonywania pracy, przygotowywany wspólnie z pracownikiem (oppfølgingplan),
 • Aktualne CV

NAV odpowiedzialny jest za przygotowanie specjalnego, indywidualnego planu działania (aktivitetsplan) przy współpracy z wnioskującym. Aby pobierać AAP, należy podejmować działania określone w tym planie, stawiać się na wyznaczone spotkania oraz udzielać informacji, o które prosi urząd.
UWAGA! Świadczeniobiorca ma obowiązek informowania o zmianach, które mogłyby mieć wpływ na wykonywanie ustalonego planu działania. Niewypełnianie planu bez wcześniejszego uzasadnienia może skutkować zredukowaniem lub wstrzymaniem wypłacanego zasiłku.

Pobieranie AAP poza Norwegią

Jeżeli planujesz przebywać w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie musisz informować o tym NAV. Pamiętaj jednak, że Twój pobyt nie może wpływać negatywnie na plan podejmowanych działań przygotowujących do pracy według tego, który został uzgodniony z NAV (aktivitetsplan).

Inne:
 • Zasiłek rehabilitacyjny mogą pobierać osoby w wieku 18-67 lat. Wnioskujący w wieku 62-67 lat powinni osiągnąć dochód w wysokości stawki bazowej G, zanim pogorszy się ich zdolność do pracy.
 • O zasiłek mogą starać się także studenci, którzy z powodu obniżonej sprawności muszą przejść rehabilitację, by wrócić na studia. Takiego prawa nie mają studenci korzystający ze świadczenia chorobowego z Państwowej Kasy Kredytowej dla uczących się (sykestipend fra Lånekassen).
 • Osoba, która poważnie zachorowała przed 26 r.ż., może mieć specjalnie wyliczoną stawkę AAP. W takim wypadku należy przedstawić stosowną dokumentację od specjalisty potwierdzającą poważną, długotrwałą chorobę i moment zachorowania.
 • W przypadku pogorszenia sprawności spowodowanego pracą (zatwierdzonego przez NAV), do pobierania AAP wystarczy zredukowanie zdolności pracy o 30%.
 • jeśli wcześniej pobierałeś/aś AAP, możesz otrzymać AAP na nowo jeśli znów zachorujesz, bez wypracowania prawa do chorobowego na nowo. Musisz być niezdolny do pracy (w całości lub częściowo) przez 26 tygodni aby otrzymać nowe prawo do zasiłku chorobowego.
 • O AAP trzeba się ubiegać – nie przechodzi się automatycznie z chorobowego na AAP

MojaNorwegia.pl