Renta zdrowotna

Renta zdrowotna (uføretrygd) – to opodatkowane świadczenie przysługujące osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy.
Aby mieć prawo do renty zdrowotnej, musisz spełniać odpowiednie kryteria:
 • Długotrwałe obniżenie zdolności do pracy z powodu choroby/urazu o co najmniej:
  • 50% – w większości przypadków
  • 40% – jeśli w momencie ubiegania się o rentę pobierasz zasiłek rehabilitacyjny
  • 30% – jeśli obniżona zdolność jest wynikiem wypadku w pracy lub choroby zawodowej
 • Członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych przez ostatnie 3 lata przed obniżeniem zdolności do pracy
 • Musisz być poddany odpowiedniej terapii i działaniom ułatwiającym wejście na rynek pracy (arbeidsrettede tiltak)
 • Wiek: 18-67 lat
 • Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z NAV w celu ustalenia ewentualnych możliwości podjęcia dostosowanej pracy

Renta wyliczana jest na podstawie dochodu wypracowanego w latach poprzedzających obniżenie sprawności. Brane są pod uwagę 3 lata z najwyższym dochodem z 5 ostatnich lat pracy. W przypadku braku lub niskiego dochodu świadczeniobiorca ma prawo do renty o najniższej stawce.
Pełna renta wynosi 66% podstawy dochodowej. Wysokość renty zależna jest od stopnia obniżonej zdolności do pracy, np. jeśli możesz pracować w wymiarze 40%, masz prawo do 60% renty.
Pobierając rentę możesz otrzymać dodatkowe świadczenia/ulgi:
 • Dodatek na dziecko – jeśli utrzymujesz dziecko do 18 r.ż.
 • Dodatek z tytułu śmierci partnera/partnerki
 • Jeśli zdolność do pracy zmniejszyła się co najmniej o 50%, masz prawo do zniżek na komunikację publiczną (honnørrabatt)
 • Jeśli masz niski dochód i wysokie wydatki na mieszkanie, możesz uzyskać dodatkowe wsparcie

Uwaga: jeśli pobierasz rentę zdrowotną, możesz stracić całość lub część kredytu studenckiego.

Wymagane informacje/dokumenty:
 • dokumentacja medyczna (od lekarza rodzinnego/specjalisty)
 • dokładny opis sytuacji przed i po obniżeniu zdolności do pracy


Pobieranie renty i praca

Pobierając rentę możesz pracować tyle, na ile pozwala Ci stan zdrowia. Istnieje pewna granica dochodu – zwykle 0,4G (stawki bazowej systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii). Jeśli Twoje wynagrodzenie przekroczy określoną granicę, zachowujesz cały dochód, lecz Twoja renta zostaje odpowiednio zredukowana.
* Osoba, która poważnie zachorowała przed 26 r.ż., pobiera rentę na specjalnych zasadach (ung ufør) i może mieć zapewnioną wyższą niż standardowa minimalną stawkę renty. W takim wypadku należy przedstawić stosowną dokumentację od specjalisty potwierdzającą poważną, długotrwałą chorobę i moment zachorowania.

MojaNorwegia.pl