Zasiłek chorobowy (sykepenger)

Zasiłek chorobowy ma na celu rekompensatę utraty dochodu w Norwegii spowodowaną chorobą lub urazem. Do pobierania świadczenia masz prawo niezależnie od tego czy aktualnie przebywasz w Norwegii czy w Polsce. Musisz natomiast spełnić określone warunki.
Aby ubiegać się o zasiłek musisz:
 • być niezdolnym do pracy z powodu złego stanu zdrowia,
 • osiągnąć udokumentowany dochód w wysokości minimum 46 817 NOK,
 • pracować minimum 4 tygodnie u danego pracodawcy.

Niezdolność do pracy może zostać udokumentowana oświadczeniem własnym (egenmelding) lub zwolnieniem od lekarza. Dokumentacja chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego może być wydana przez kręgarza lub chiropraktyka.

Oświadczenie własne o chorobie (egenmelding)

Możesz samodzielnie zgłosić niezdolność do pracy spowodowaną chorobą lub urazem. Taki rodzaj oświadczenia wykorzystywać można przez początkowe 16 dni kalendarzowych nieobecności, gdy to pracodawca odpowiedzialny jest za wypłacanie zasiłku. Opcja składania egenmelding pojawia się po przepracowaniu 2 miesięcy u danego pracodawcy. Pamiętaj jednak, że już po 3 dniach Twojej nieobecności, pracodawca może wymagać przedstawienia zwolnienia lekarskiego!
Jeśli samodzielnie zgłosiłeś nieobecność, a np. po 3 dniach otrzymałeś zwolnienie lekarskie, to pierwsze 3 dni nadal odejmowane są z rocznej puli dni podczas których możemy skorzystać z egenmelding.
Pracodawca może odebrać przywilej składania oświadczenia własnego o chorobie gdy:
 • skorzystasz z egenmelding 4 razy w ciągu 12 miesięcy,
 • ma podstawy uważać, że nieobecność NIE była spowodowana problemami zdrowotnymi.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić Cię o swojej decyzji i dać szansę na udzielenie wyjaśnień. Jeśli utracisz prawo do korzystania z egenmelding, sprawa rozpatrywana jest ponownie po 6 miesiącach.
Jeśli jesteś chory i nie możesz wrócić do pracy, a wykorzystałeś już możliwość składania oświadczeń własnych, powinieneś skontaktować się z lekarzem. To on określi czy Twój stan zdrowia pozwala Ci na powrót do pracy czy nie.

Obowiązek prób powrotu do pracy (aktivitetskrav)

Jako osoba przebywająca na zasiłku chorobowym jesteś zobowiązany do dialogu i współpracy z pracodawcą oraz NAV w celu opracowania planu powrotu do pracy. Poniżej znajdziesz kluczowe terminy jakich należy dotrzymać:

 • po 4 tygodniach zwolnienia chorobowego wspólnie z zatrudniającym należy uzupełnić formularz o nazwie oppfølgingsplan; w dokumencie dokonujemy oceny czy, kiedy i w jakim zakresie możemy wrócić do pracy
 • po 7 tygodniach mamy obowiązek stawienia się na spotkaniu z pracodawcą (chyba, że nasz stan zdrowia na to nie pozwala)
 • po 8 tygodniach zwolnienia chorobowego niezbędne staje się uzyskanie obszernej i szczegółowej diagnozy
 • po 26 tygodniach zobowiązani jesteśmy do stawienia się na kolejnym spotkaniu z pracodawcą
 • po 39 tygodniach należy skontaktować się z NAV i ubiegać się o inne świadczenia przyznawane osobom, które utraciły już prawo do sykepenger
 • po roku tracisz prawo do pobierania zasiłku chorobowego

Kwota zasiłku

Wysokość wypłacanego zasiłku powinna odpowiadać dochodowi uzyskiwanemu bezpośrednio przed udaniem się na zwolnienie chorobowe. Średni tygodniowy dochód obliczany jest na podstawie ostatnich 4 tygodni i przeliczany na średni dochód roczny, który staje się podstawą do wypłaty sykepenger.
Jeśli wynik ten odbiega więcej niż o 25% od średniego dochodu rocznego z ostatnich 3 lat, to do obliczenia podstawy zasiłku chorobowego użyty będzie właśnie ten średni dochód roczny wyliczony z ostatnich 3 lat. Należy pamiętać, że podstawa do obliczenia zasiłku nigdy nie będzie wyższa niż sześciokrotność kwoty G tj. 561 804 NOK w 2016 roku.
Procent wypłacanego zasiłku chorobowego może wahać się od 100% do 20% w zależności od tego w jakim stopniu choroba czy uraz czyni Cię niezdolnym do pracy.
Otrzymując zasiłek chorobowy wyrabiamy sobie również prawo do dodatku wakacyjnego (feriepenger). Dodatek obliczany jest na podstawie pierwszych 48 dni pobierania zasiłku i stanowi 10,2% tej kwoty.

Dokumenty

Zwolnienie lekarskie potocznie nazywane L4 (legeerklæring) jest podstawowym i najistotniejszym dokumentem potrzebnym w sprawach dotyczących zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy a pobyt w Polsce

Sykepenger może być pobierane również podczas pobytu poza Norwegią. Pracownik przebywający w Polsce w trakcie zwolnienia lekarskiego musi wysyłać stosowną dokumentację lekarską do oddziału NAV dla obcokrajowców (NAV Internasjonalt). Instytucją odpowiedzialną w tej sytuacji za kontakt z NAV jest polski ZUS, za pośrednictwem którego można wysyłać wymagane dokumenty do norweskiego urzędu.

Dokumenty

W sytuacji zagranicznego zwolnienia lekarskiego, NAV wymaga dosłania następującej dokumentacji medycznej:
 • oryginał zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w Polsce,
 • wypełnione i podpisane oświadczenie własne do zwolnienia zagranicznego (egenerklæring) za okres, którego dotyczy zwolnienie,
 • wypełniony przez ZUS druk E-115.
Dokumentacja ta obowiązuje przy każdym zwolnieniu lekarskim wystawionym przez lekarza w Polsce. Należy pamiętać o tym, że jako osoba przebywająca na zasiłku chorobowym jest się zobowiązanym do dialogu i współpracy z pracodawcą oraz NAV w celu opracowania planu powrotu do pracy. Dotyczy to również sytuacji, w której pracownik jest na zasiłku chorobowym w Polsce.

MojaNorwegia.pl