Tømrer, snekker - Oslo/Viken - WERGELANDS BYGD AS

Viken  |   12-09-2023 08:11   |  Numer ogłoszenia: 102449
Tømrer, snekker - Oslo/Viken - WERGELANDS BYGD AS
  • Stanowisko:Tømrer, snekker
  • Branża:Budownictwo

Wergelands Bygd AS er en entreprenørbedrift med totalentrepriser som ønsker oss flere arbeidere. Vi har utviklet oss igjennom erfaring i faget, både med tømmer, betong, forskaling på nybygg og rehab.

Vår bedrift er forholdsvis ferske som totalentreprenører, men vi har lang erfaring innen våre fagfelt.

.

Vi har nært samarbeid med noen større entreprenører som vi arbeider for under egne entrepriser, alt fra regnings-arbeid til større oppdrag. Vi har kontorer på Bøn (Øvre Romerike), men arbeider for det meste i Oslo/Viken.

.

Kanskje nettopp du vil være med i vår betong/tømrerfamilie? En erfaren, selvgående og strukturert tømrer som naturligvis elsker å levere egen produksjon på høyt nivå.

.

Vi søker 4 arbeidere.

.

Vi trenger ambisiøse, men likevel jordnære arbeidere som kan være med å utvikle vårt selskap videre. Du skal ha et brennende engasjement for faget, og ha opparbeidet deg en viss erfaring allerede. Du trenger ikke å være en mester i ditt fag, men du må ha viljen til å utvikle deg samt å lære nye ting av gode kolleger. Du gjemmer deg ikke bort, og tar et tak når det behøves. En god team-medarbeider på de store og mellomstore prosjekter, samtidig som du skal føle deg klar for å håndtere mindre utfordringer på strak arm og med stå-på vilje.

.

Hos oss er takhøyden stor. Du tåler å bli snakket til, samtidig som du gir beskjed dersom du har meninger og innspill. Men alt på en kollegial og respektfull måte. Du skal like å arbeide med såvel nordiske som utenlandske arbeidere, og du behandler våre lærlinger godt.

.

Som arbeider hos oss vil du arbeide med alle mulige oppgaver innenfor faget (og noen ganger på siden av faget). Du inngår i alt fra 1-6 manns team hvor du selv er ansvarlig for såvel utførelse av kvalitet som leveranse - opp til deltagelse på arbeidsplasser og prosjekter omhandlende 10 + mann, i nært samråd med formann, prosjektledere og BAS.

.

Vi er opptatt av faglig kvalitet. I kvalitet ligger ikke bare formell kompetanse, men vel så viktig er erfaringen fra utførsel. Om du mot formodning ikke innehar Fagbrev, men allikevel besitter lang erfaring og kompetanse, er vi villige til å ta en prat med deg.

.

ARBEIDSOPPGAVER:

- ombygging og rehabilitering av bolig og næringsbygg

- nybygg

- reparasjoner og vedlikehold

- snekkerarbeider/finsnekring

 .

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

- fagbrev som snekker / tømrer

- førerkort klasse B minimum, fordel med tilhengerlapp

- kommunisere godt på engelsk / norsk

- gode referanser

 .

EGENSKAPER:

- yrkesstolthet med fokus på topp kvalitet

- nøyaktig og selvstendig

- positiv og godt humør

 .

VI TILBYR DEN RETTE:

- en seriøs, trygg, fagorientert og god arbeidsplass med gode kolleger

- et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med fokus på HMS-kultur

- en imøtekommende og fremoverlent holdning

- konkurransedyktige vilkår

firmabil for prosjektledere/teamledere og godtgjørelse for reise til og fra jobb for øvrige ansatte

.

.

.

.

.

Wergelands Bygd AS is a contractor company with turnkey contracts that needs more workers. We have developed through experience in this field, both with timber, concrete, formwork for new buildings and rehabilitation.

Our company is relatively new creation, but it’s managed by people with extensive experience and knowledge in their fields.

.

We have close cooperation with some larger contractors for whom we work under our own contracts, everything from accounting work to larger assignments. Our office is located in Bøn (Øvre Romerike), but mostly work in Oslo/Viken.

.

Maybe you just want to join our concrete/carpentry family? An experienced, self-motivated and organized carpenter who naturally loves to deliver his own production at a high level.

.

We are looking for 4 workers.

.

We need ambitious, but down-to-earth workers who contribute to the further development of our company. You must have a burning commitment to the subject and already have some experience. You don't have to be a master in your field, but you must have the will to develop yourself and learn new things from good colleagues. Instead of hiding – you take action when necessary. A good team member on the large and medium-sized projects at the same time should feel ready to logistic smaller challenges head on and with a will to stand his ground.

.

Here is the room for discussions, there are no stupid questions. You should work as directed, but if you have any valuable comments or thoughts, we are open to conversation in a friendly and respectful way. You must enjoy working with both Nordic and foreign workers and treat our apprentices well.

.

As a worker with us, you will work on all possible tasks within the subject (and sometimes on the side of the subject). You are part of 1-6-person team where you yourself are responsible for both quality execution and delivery - up to participation in workplaces and projects involving 10 + people, in close consultation with the foreman, project managers and teamleader.

.

We are concerned with professional quality. Quality does not only consist of formal competence, but just as important is the experience from export. If contrary to expectations, you do not hold a professional qualification, but still possess extensive experience and competence, we are willing to have a chat with you.

 .

WORK TASKS:

- reconstruction and rehabilitation of residential and commercial buildings

- new construction

- pepairs and maintenance

- carpentry

 .

WANTED QUALIFICATIONS:

- vocational certificate as a carpenter

- driving license B, advantage with tow tag

- communicative knowledge of English or Norwegian

- good references

 .

CHARACTERISTICS:

- professional pride with a focusing on top quality

- accuracy and independence

- positive attitude

 .

WE OFFER ACCORDINGLY:

- a serious, safe, professionally oriented workplace with friendly co-workers

- a good and inclusive working environment, with a focus on HMS-culture

- a welcoming and forward-looking attitude

- competitive terms

- a company car for project leaders/teamleaders and an allowance for travel to and from work for other employees

  • Miejsce pracy:
    Oslo/Viken

Podobne ogłoszenia z kategorii


Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok