Lista dokumentów

Akt małżeństwa

Odpis aktu ślubu jest potwierdzeniem zawartego związku małżeńskiego, wydawany w urzędzie stanu cywilnego. Dokument będzie Ci niezbędny m.in. do rozliczenia podatku w statusie pendler, uzyskania drugiej klasy podatkowej czy zasiłku rodzinnego czy opiekuńczego na dzieci.

Akt urodzenia

Odpis Aktu urodzenia, wydawany w urzędzie stanu cywilnego. Dokument ten musisz załączyć do uzyskania zasiłku rodzinnego, dodatku opiekuńczego czy odpisu opłat za przedszkole przy rozliczeniu podatkowym.

Akt zgonu

Dokument poświadczający śmierć danej osoby. Wydawany przez urząd stanu cywilnego.

Årsoppgave fra NAV

Dokument wydawany przez NAV poświadczający uzyskane w poprzedni roku świadczenia, takie jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny czy zasiłek rodzinny czy zasiłek opiekuńczy. Inaczej roczne podsumowanie wypłaconych świadczeń z NAV. Koniecznie załącz je do swojej dokumentacji przy rozliczeniu podatkowym.

Bilans od księgowego (w przypadku własnej działalności gospodarczej)

Sprawozdanie finansowe, to zestawienie aktywów i pasywów firmy za dany okres, a także bilans zysków i strat. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Norwegii i chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny czy zasiłek opiekuńczy na dziecko, ten dokument będzie Ci niezbędny.

CV

Curriculum vitae, inaczej życiorys. Podstawowy dokument potrzebny do starania się o pracę. Jeśli poszukujesz pracy w Norwegii CV będzie Ci niezbędne do zarejestrowania się w norweskim NAVie jako osoba bezrobotna, aktywnie poszukująca pracy. Dobrze napisane CV zapewni Ci sukces w szybkim znalezieniu wymarzonej pracy. Nie piszemy CV od podstaw ani nie służymy doradztwem jak powinno wyglądać poprawne CV. Możemy jednak przetłumaczyć Twoje gotowe CV oraz wykonać stosowną korektę treści z uwzględnieniem obowiązujących w języku norweskim zwrotów używanych w CV.

Dokument poświadczający rozwód

Będzie Ci potrzebny jeśli ubiegasz się o rozszerzony zasiłek rodzinny na dziecko w Norwegii. Może to być orzeczenie sądowe lub akt ślubu z wpisem o rozwodzie.

Dowód rejestracyjny samochodu

Dokument wydawany przez odpowiedni organ administracji państwowej właścicielowi pojazdu podczas jego rejestracji. Obowiązek jego posiadania obejmuje właściciela pojazdu jak i osobę prowadzącą pojazd (kierowcę) za zgodą właściciela. Polskie i norweskie dowody rejestracyjne samochodów różnią się wyglądem, ale spełniają te same funkcje.

Dyplom ukończenia studiów

Dokument ten stanowi potwierdzenie ukończenia nauki w szkole wyższej, tym samym zdobycie wyższego wykształcenia.

Lønns- og trekkoppgave

Rozliczenie roczne od pracodawcy bądź pracodawców, które powinieneś otrzymać pod koniec roku lub na początku kolejnego. Na nim znajdziesz m.in. takie kwoty jak uzyskany dochód roczny czy zaliczka odprowadzona na podatek. Dokument ten jest odpowiednikiem polskiego PIT-11. Jeśli nie uzyskałeś tego dokumentu, koniecznie zgłoś się do swojego pracodawcy.

Orzeczenie lekarskie

Jeśli starasz się o przyznanie zasiłku chorobowego bądź rehabilitacyjnego musisz przedstawić orzeczenie lekarskie o przebiegu choroby czy niezdolności do wykonywania określonych czynności. Takie zaświadczenie otrzymasz u swojego lekarza prowadzącego.

Pełnomocnictwo

Rodzaj upoważnienia dla danej osoby nadanego osobie przez drugą osobę, w przypadku kiedy ta osoba ma w imieniu tej drugiej dokonać określonej w pełnomocnictwie czynności prawnej. Taki dokument musi zostać spisany u notariusza.

PIT

To formularz podatkowy wypełniany przez osoby fizyczne, składany w polskich urzędach skarbowych w celu rozliczenia się z uzyskanych przychodów za dany rok podatkowy.

Pozew sądowy

Jest to wniosek (pismo procesowe) składany w celu założenia sprawy sądowej.

Selvangivelse (ang. Tax Return)

Dokument wydawany przez norweski urząd skarbowy na przełomie marca/kwietnia każdego roku. Jest wstępnym rozliczeniem przez urząd. Należy pamiętać, że urząd nie uwzględnia w swoich prognozach przysługujących ulg ani odpisów, dlatego warto jest się o nie samemu upomnieć. Dokument Selvangivelse jest podstawą do wykonania rozliczenia. Można go także znaleźć w systemie Altinn.

Skatteopgjør (ang. Tax Assessment Notice)

Ostateczny wynik rozliczenia wydawany przez norweski urząd skarbowy w okresie od 25 czerwca do 15 października. Na nim znajdziesz informacje ile otrzymasz zwrotu lub ile musisz zwrócić urzędowi. Dokument ten jest wysyłany na adres, który widnieje w Folkeregister. Można go także znaleźć w systemie Altinn.

Świadectwo szkolne

Oficjalne potwierdzeniem ukończenia nauki, zdobytego wykształcenia.

Testament

Dokument zawierający ostatnią wolę na wypadek śmierci, mówiący o rozporządzeniu majątkiem i dobrami osoby zmarłej. Od spisującego testament, wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych. Dokument ten musi być spisany w obecności notariusza.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Dokument potwierdzający nabycie auta na własność lub jego sprzedaż. Jest przydatny np. podczas przerejestrowywania samochodu.

Umowa najmu mieszkania/domu

Dokument, który podpisują właściciel i wynajmujący lokum. Norweska umowa najmu może być przydatna przy rozliczeniu podatkowym Status Pendler, w celu potwierdzenia zakwaterowania, wielkości domu/mieszkania w Norwegii i odliczenia poniesionych kosztów wynajmu.

Umowa o pracę/kontrakt

Dokument poświadczający stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą. Dokument ten jest niezbędny, aby uzyskać zasiłek rodzinny czy zasiłek opiekuńczy na dziecko w Norwegii. Stanowi potwierdzenie zatrudnienia w Norwegii.

Umowa własności mieszkania/domu

Dokument poświadczający własność mieszkania/domu. Jeśli posiadasz własnościowe lokum w Polsce, umowa ta potrzebna będzie Ci do ubiegania się o odpis samotnego pendlera przy rozliczeniu podatkowym. Dokument ten jest sporządzany w biurze notarialnym przy zakupie lub odziedziczeniu nieruchomości.

Upoważnienie

Ma podobne znaczenie do pełnomocnictwa, czyli upoważnienia daną osobę do dokonania w imieniu drugiej. Oba te terminy polegają na dokonywaniu czynności prawnych przez przedstawiciela dane osoby określonej czynności prawnej. Skutki prawne tych czynności w bezpośredni sposób dotyczą osoby, która zdecydowała się na skorzystanie z reprezentanta.

Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment)

Dokument wysyłany łącznie z wynikiem rozliczenia podatkowego (Skatteoppgjør). Widnieją na nim wszystkie dochody, ulgi, majątek oraz dług podatnika w danym roku.

Wpis do ewidencji KRS

Dokument poświadczający wpis podmiotu (firmy) do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zaświadczenie NIP

Dokumentuje, że konkretny numer NIP należy do danej osoby/firmy. Dokument ten możesz uzyskać składając odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego, któremu podlegasz.

Zaświadczenie REGON

Dokument potwierdzający numer identyfikacyjny REGON, wydawany przez urząd statystyczny. Poświadcza to wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Zaświadczenie o dochodach małżonka z urzędu skarbowego

Dokument wydawany przez urząd skarbowy. Zaświadczenie o dochodach wspólmałżonka (lub braku dochodów) potrzebne jest w momencie składania zeznania podatkowego, kiedy chcemy skorzystać z drugiej klasy podatkowej. Dokument ten może uzyskać podatnik, którego dotyczy, w swoim w urzędzie skarbowym, na podstawie wcześniej złożonego PITa.

Zaświadczenie o statusie bezrobotnego

Dokument potwierdzający status bezrobotnego. Takim zaświadczeniem dla podatnika przebywającego w Norwegii może być np. decyzja o przyznaniu zasiłku dagpenger lub permitteringu, którą otrzymał po rozpatrzeniu złożonego wniosku o zasiłek. Dokument ten należy przedłożyć w NAVie jeśli przykładowo pobierany jest zasiłek rodzinny na dziecko i podatnik chce zachować ciągłość w jego wypłacie.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Potwierdza zdobyte przez Ciebie w określonej dziedzinie kwalifikacje, które mogą pomóc Ci uzyskać dobrą pracę.

Zaświadczenie o wspólnym miejscu zameldowania z rodziną w Polsce

Dokument potwierdzający wspólny meldunek z rodziną, wydawany w urzędzie miasta bądź gminy. Jest on niezbędny przy rozliczeniu podatkowym w statusie pendler do rodziny oraz drugiej klasie podatkowej, jest również mile widziany przez NAV przy wnioskach o zasiłek rodzinny czy zasiłek opiekuńczy. Musisz wiedzieć, że zaświadczenie musi być aktualnie wydane i poświadczające okres wspólnego zameldowania, za który chcemy się rozliczyć czy ubiegać o świadczenie.

Zaświadczenie z KRUS

Dokument z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poświadczający ubezpieczenie rolnika.

Zaświadczenie z ZUS

Dokument wystawiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przykładowo może on być potwierdzeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie.
MojaNorwegia.pl