Informator

Pytania ogólne – podatek w Norwegii

Co to  są kody PIN i jak je uzyskać ?

Kody PIN są specjalnymi kodami służącymi do logowania się na stronie internetowej norweskiego urzędu skarbowego. to  dzięki kodom PIN można złożyć elektronicznie zeznanie podatkowe.
Kody PIN można zamówić na naszej stronie tutaj podając swój fødselsnummer (11-cyfrowy norweski odpowiednik PESEL-u). Powinny one dotrzeć w ciągu 3 dni roboczych na adres norweski lub w ciągu 7 dni roboczych na adres polski.
UWAGA! Kody PIN są wysyłane automatycznie i przychodzą na adres zarejestrowany w Norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregister). Zanim zamówisz kody, upewnij się, że wiesz, na jaki adres zostaną wysłane. Jeżeli nie posiadasz stałego adresu zamieszkania w Norwegii, możesz zamówić kody na adres firmy, w której jesteś zatrudniony i poprosić pracodawcę o przekazanie przesyłki.

Czy można skorzystać z kodów PIN z poprzednich lat?

Tak, jeśli posiadasz kody z poprzednich lat, są one nadal aktualne. Jeśli nie posiadasz kodów, możesz je zamówić tutaj.
UWAGA! Jeśli zamówisz nowe kody anulują one poprzednie.

Dlaczego warto złożyć rozliczenie drogą elektroniczną za pomocą kodów PIN?

Wysyłając dokumenty drogą tradycyjną, ryzykujemy, że mogą one zaginąć w trakcie wysyłki, przez co okres oczekiwania na zwrot podatku może się znacząco wydłużyć. Dzięki rozliczeniu drogą elektroniczną możemy liczyć na szybszy zwrot podatku niż w przypadku tradycyjnego sposobu. Rozliczenia papierowe zostają zatwierdzone najwcześniej w sierpniu, podczas gdy większość rozliczeń elektronicznych jest przez urząd skarbowy rozpatrywana i zatwierdzana w czerwcu. Rozliczając się przez internet mamy też możliwość przedłużenia terminu składania zeznania podatkowego nawet do końca maja, ponieważ w każdej chwili możemy drogą elektroniczną złożyć odpowiedni wniosek.

Do kiedy należy się rozliczyć z urzędem podatkowym?

Z urzędem podatkowym należy się rozliczyć do 30 kwietnia, ale nie poniesiemy żadnych konsekwencji, jeśli złożymy zeznanie do końca maja, o ile posiadamy kody PIN i rozliczamy się elektronicznie. Należy pamiętać, że w przypadku spóźnienia się z zeznaniem podatkowym, procedura zwrotu podatku może się przedłużyć nawet do pół roku. Bardzo ważne jest uzasadnienie ewentualnego opóźnienia poprzez wysłanie elektronicznego formularza przedłużenia terminu, jeśli składamy zeznanie podatkowe po 30 kwietnia.
UWAGA: Osoby, które zdecydują się rozliczać w tradycyjny, papierowy sposób, muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym do 30 kwietnia.

Dlaczego warto rozliczać się z norweskim urzędem skarbowym?

Jeśli podatnik nie złoży zeznania, zostanie rozliczony automatycznie i nie uzyska żadnych odpisów. Osoby, które chcą uzyskać wyższy zwrot podatku powinny złożyć rozliczenie podatkowe. Dodatkowo osoby, które nie złożą zeznania mogą stracić prawo do odwołania się od wyniku automatycznego rozliczenia.

Kto ma obowiązek rozliczania się z norweskim urzędem skarbowym?

Wykonanie rozliczenia podatkowego nie jest z założenia obowiązkowe, w przypadku, gdy podatnik tego nie zrobi, zostanie rozliczony bez odpisów automatycznie przez urząd skarbowy w Norwegii. Jeśli jednak informacje na jego wstępnym zeznaniu podatkowym były błędne bądź niekompletne (np. te odnośnie dochodów, zaliczek czy odpisów), wówczas podatnik ryzykuje nie tylko błędny, niekorzystny wynik rozliczenia podatkowego, ale i karny podatek dodatkowy w wysokości 30% podatku należnego, nałożony przez urząd skarbowy. Dlatego też należy wykonać zeznanie podatkowe lub powierzyć jego wykonanie profesjonalnej firmie.

Jakie są podstawowe dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku w Norwegii?

Podstawowe dokumenty to:
 • Roczne zestawienie dochodów za 2021 rok, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID (więcej informacji tutaj: Co to  są kody PIN i jak je uzyskać?),
 • Skattemelding/Tax return za rok, za który chcemy się rozliczyć (wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez urząd skarbowy na zarejestrowany polski lub norweski adres podatnika).
  Uwaga: Dokument potrzebny tylko w przypadku, gdy podatnik nie może zdobyć kodów PIN do systemu Altinn/MinID.
Aby uzyskać zniżki należy dostarczyć także dodatkowe dokumenty np. bilety lotnicze, jeśli mamy prawo do odliczenia kosztów podróży między Norwegią a Polską.

Czy należy dostarczyć oryginały, czy kopie przetłumaczonych dokumentów?

Wszelką dokumentację należy przesyłać w formie kopii/skanów, oryginały należy zachować dla siebie.

Co zrobić, jeśli nie otrzymaliśmy Skattemelding/Tax return?

Norweski urząd skarbowy wysyła Skattemelding/Tax return na zarejestrowany adres podatnika – adres polski lub norweski. Przesyłki należy spodziewać się pod koniec marca bądź na początku kwietnia. Gdyby Skattemelding/Tax return nie dotarło pocztą tradycyjną, zarejestrowany użytkownik serwisu Altinn znajdzie swoje Skattemelding/Tax return na stronie Altinn.no.

Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku i jaka będzie wysokość zwrotu?

Zwrot podatku powinien zostać przelany na konto lub wypłacony w formie czeku do sześciu tygodni od daty publikacji rozliczenia podatkowego. Pierwsza pula wydawania wyników rozliczeń podatkowych przypada na koniec czerwca. Po tej dacie wyniki będą wysyłane w regularnych odstępach w kolejnych miesiącach aż do końca października. O terminie rozliczenia decyduje urząd podatkowy, a wcześniejszy termin złożenia zeznania nie ma wpływu na przyspieszenie decyzji urzędu.

Na szybsze uzyskanie wyniku zeznania podatkowego ma wpływ jedynie forma jego wysłania. Osoby, które złożą zeznania elektronicznie mogą liczyć na zwrot podatku już w czerwcu. Osoby, które złożą zeznania papierowo muszą liczyć się z tym, że zwrot otrzymają najwcześniej w sierpniu.

Jeśli chodzi o wysokość zwrotu podatku, to  wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza.
W większości przypadków możemy wyliczyć wysokość przewidywanego zwrotu podatku na podstawie przesłanych dokumentów.

W jakiej klasie podatkowej powinienem się rozliczyć, aby otrzymać jak najwyższy zwrot?

Jeśli podatnikowi przysługuje więcej niż jedna forma rozliczenia to nasza firma wybierze najkorzystniejszą formę, która gwarantuje wyższy zwrot.

Konieczna będzie zmiana kursu i roku w pytaniu Jak przeliczyć zarobki z PLN na NOK?
Jednak najszybciej można to zrobić w nowym roku.

Czy można odliczyć od podatku koszty związane z zaciągnięciem kredytu na dom lub mieszkanie w Norwegii?

Jeśli wzięło się kredyt na zakup domu lub samochodu w Norwegii, można odliczyć koszt zapłaconego oprocentowania, czyli odsetki od kredytu. Zwykle są one odliczane automatycznie przez urząd skarbowy i widnieją już na Skattemelding/Tax return w momencie otrzymania dokumentu.

Czy można odliczyć od podatku koszty związane z zaciągnięciem kredytu na dom lub mieszkanie w Polsce?

Istnieje możliwość odliczenia kosztów odsetek od kredytu w Polsce od dochodów norweskich, jednak jest to  obłożone wieloma warunkami, które spełnia niewielu podatników. Takie odliczenie może mieć miejsce w dwóch przypadkach:
 • podatnik mieszka w Norwegii na stałe wraz z całą rodziną, jego majątek znajduje się w przeważającej mierze w Norwegii, posiada norweską rezydencję podatkową i jego centrum interesu życiowego według kryteriów przepisów podatkowych znajduje się w Norwegii,
 • podatnik nie posiada norweskiej rezydencji podatkowej (poprzedni rok był np. pierwszym rokiem pracy w Norwegii), jednak wypracowane przez niego dochody w  Norwegii stanowią minimum 90% całości dochodów.

Osoby rozliczające się w statusie pendler na ogół nie będą miały możliwości odliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego w Polsce. Według prawodawstwa polsko-norweskiego dla takich osób krajem interesu życiowego jest Polska i tym samym podatnicy mają możliwość odliczenia jedynie kwoty odsetek będącej procentowym udziałem norweskiego majątku do całości majątku (zwykle pendlerzy nie posiadają żadnego majątku w Norwegii, więc wnoszenie o odpis za odsetki traci sens).

Kto ma prawo do skorzystania ze specjalnego odpisu dla marynarzy i rybaków?

Do skorzystania z tej zniżki ma prawo każdy, kto spędził na morzu (w tym całkowicie lub częściowo na wodach norweskich lub pod norweską banderą) ponad 130 dni. Odpis wynosi odpowiednio:
 • dla marynarzy - 30% dochodu brutto (lecz nie więcej niż 80 000 NOK),
 • dla rybaków - 30% dochodu brutto (lecz nie więcej niż 150 000 NOK).

Czy można uzyskać odpis związany z posiadaniem dzieci?

Tak, można się ubiegać o tzw. odpis rodzicielski (foreldrefradrag). Polega on na odliczeniu kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, takich jak prywatne przedszkole czy świetlica. Odpis przysługuje na dzieci do 12 roku życia, na pierwsze dziecko można odliczyć koszty do 25 000 NOK, a na każde kolejne dziecko maksymalnie do 15 000 NOK.

Aby poświadczyć przysługujący odpis rodzicielski, należy przedstawić dokumentację potwierdzającą poniesione koszty (np. zaświadczenie z przedszkola o opłatach przetłumaczone na język angielski lub norweski).

Czy można odliczyć dojazdy do pracy?

Jeśli podatnik dojeżdżał z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy w Norwegii na własny koszt, może odliczyć koszty z tym związane, niezależnie od  formy rozliczenia podatkowego. Odliczenie kosztów dojazdów do pracy opiera się na rozliczeniu przebytych kilometrów i dni pracy.

Jak przeliczyć zarobki z PLN na NOK?

Zarobki przelicza się według rocznego kursu korony norweskiej do złotówki. W 2020 roku kurs ten wyniósł 2,41.

Czy wszystkie zasiłki z NAV-u podlegają opodatkowaniu?

Nie wszystkie zasiłki pobierane z NAV-u podlegają opodatkowaniu. Jeśli podatnik pobierał zasiłek podlegający opodatkowaniu, wówczas do rocznego rozliczenia podatkowego potrzebny jest dokument - Årsoppgave fra NAV. Dokument ten NAV wysyła automatycznie. Jeśli pobierane były zasiłki niepodlegające opodatkowaniu, wtedy nie trzeba żadnego dokumentu.

Najczęściej pobierane zasiłki w Norwegii:

I. Opodatkowane potrzebujemy Årsoppgave fra NAV
Zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger)
Zasiłek chorobowy (sykepenger)
Zasiłek przejściowy/rehabilitacyjny (arbeidsavklaringspenger)
Zasiłek rodzicielski (macierzyński / tacierzyński) (foreldrepenger)

II. Nieopodatkowane (nie potrzebujemy informacji o nich ani dokumentów)
Zasiłek rodzinny (barnetrygd)
Zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte)
Jednorazowa zapomoga / becikowe (engangsstønad)

Czy jeśli nie pobierałem zasiłków z NAV-u to  potrzebuję dokument to  poświadczający?

Nie. Roczne zestawienie dochodów, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy, ma także wyszczególnione świadczenia z NAV, jeśli takie były pobierane. Dokument ten stosowany jest w odniesieniu do lat od 2015 roku. W poprzednich latach wydawane było Årsoppgave fra NAV / LTO z NAV - potrzebne do korekty podatkowej tylko w przypadku, kiedy pobierane były zasiłki. Dokument ten nie będzie również potrzebny w przypadku zasiłków nieopodatkowanych, a do takich należą m.in.: zasiłek rodzinny (barnetrygd), zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte), jednorazowa zapomoga / becikowe (engangsstønad).

Czy czeki mogą zostać spieniężone przez kogoś innego (nie przez właściciela)?

Nie. Czek jest imienny i może być spieniężony wyłącznie przez właściciela.

Czy jeżeli podatnik nie dostanie Skatteopgjør oraz Utskrift av likningen może uzyskać je w Skatteetaten?

Tak. Jeśli podatnik nie otrzymał swojego wyniku podczas trzech tur publikowania wyników (czerwiec, sierpień, październik), może skontaktować się z oddziałem Skattettaten, aby otrzymać wynik.

Czy zaświadczenie o zameldowaniu wydane w języku niemieckim na druku europejskim jest honorowane przez Skatteetaten?

Jeśli dokument będzie na druku europejskim, tak jak akt urodzenia czy małżeństwa, wówczas norweski urząd skarbowy uzna takie zaświadczenie.

Status pendler

Kim jest tzw. „pendler”?

Jest kilka rodzajów osób, które mają prawo do statusu pendler. Pendler to:
 • osoba pracująca w Norwegii, ale podróżująca regularnie do rodziny w Polsce (familiependler). Mogą to  być podróże do współmałżonka w  Polsce, dzieci w Polsce lub rodzeństwa nad którym sprawujemy opiekę w Polsce,

lub
 • osoba samotna posiadająca samodzielny dom lub mieszkanie (własnościowe lub wynajęte) w Polsce, do którego regularnie podróżuje (enslig pendler).

Warunkiem przyznania statusu pendler są udokumentowane podróże z Norwegii do Polski. Dla poszczególnych rodzajów pendler funkcjonują różne wymogi odnośnie częstotliwości podróży między Norwegią a Polską i przedstawiają się następująco:
 • Familiependler, czyli pendler do rodziny w Polsce - 3 podróże między Norwegią a Polską w ciągu roku kalendarzowego, gdzie 1 podróż = wyjazd + powrót,
 • Enslig pendler, czyli pendler samotny do samodzielnego lokalu w Polsce - podróżowanie minimum raz na 3 tygodnie między Norwegią a Polską w ciągu roku kalendarzowego, gdzie 1 podróż = wyjazd + powrót.

Jakie są korzyści z uzyskania statusu podatkowego pendler?

Posiadanie udokumentowanego statusu pendler umożliwia podatnikowi odpisanie od podatku wielu kosztów. Są to  np. koszty zakwaterowania, wyżywienia czy podróży z Norwegii do Polski.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby móc rozliczyć się jako pendler podróżujący do rodziny w Polsce?

Należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • Roczne zestawienie dochodów za 2021 rok, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID (więcej informacji tutaj: Co to  są kody PIN i jak je uzyskać?),
 • Bilety lotnicze/promowe lub wszelka inna dokumentacja będąca potwierdzeniem odbytych podróży między Norwegią a Polską (mogą to  być rezerwacje, kopie biletów lub odcinki z pensji jeśli pracodawca potrącał z wynagrodzenia kwoty na rzecz podróży),
 • Dokumenty potwierdzające poniesione koszty zakwaterowania i/lub prądu w Norwegii, jeśli te wydatki przekroczyły 10 000 NOK w skali roku, należy przedstawić:
  • Jeśli podatnik płacił sam za mieszkanie i/lub prąd, powinien przedstawić potwierdzenia przelewów na konto właściciela lokalu i/lub faktury (za prąd),
  • Jeśli pracodawca potrącał kwoty z wynagrodzenia podatnika na rzecz mieszkania i/lub prądu, podatnik powinien przedstawić odcinki z pensji, na których są wyszczególnione te pozycje i kwoty.
 • Akt małżeństwa (na standardowym druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski), jeśli podróżujemy do współmałżonka w Polsce,
 • Akty urodzenia dzieci (na standardowym druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski), jeśli podróżujemy do dzieci w Polsce,
 • Aktualne zaświadczenie o wspólnym miejscu zameldowania z rodziną w Polsce (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania, musi być wydane w roku, w którym składamy zeznanie podatkowe i być przetłumaczone na język norweski lub angielski).
 • Skattemelding/Tax return za poprzedni rok (wstępne rozliczenie podatkowe, które jest wysyłane przez urząd podatkowy na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii).
  Uwaga: Dokument potrzebny tylko w przypadku, gdy podatnik nie może zdobyć kodów PIN do systemu Altinn/MinID.
UWAGA: jeśli podatnik nie ma meldunku pod takim samym adresem jak rodzina, można spisać oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu i prowadzeniu gospodarstwa pod danym adresem, które należy poświadczyć notarialnie oraz przetłumaczyć na język norweski lub angielski. Zwykle takie oświadczenia są respektowane przez urząd skarbowy w Norwegii.

Jakie są warunki uzyskania statusu pendler dla osób samotnych?

Należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • Roczne zestawienie dochodów za 2021 rok, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Skattemelding/Tax return za 2021 rok (wstępne rozliczenie podatkowe, które jest wysyłane przez urząd podatkowy na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii),
 • Kody PIN (więcej informacji tutaj: Co to  są kody PIN i jak je uzyskać?),
 • Bilety lotnicze/promowe lub wszelka inna dokumentacja będąca potwierdzeniem odbytych podróży między Norwegią a Polską (mogą to  być rezerwacje, faktury, kopie biletów lub odcinki z pensji jeśli pracodawca potrącał z wynagrodzenia kwoty na rzecz podróży),
 • Dokumenty potwierdzające poniesione koszty zakwaterowania i/lub prądu w Norwegii, jeśli te wydatki przekroczyły 10 000 NOK w skali roku, należy przedstawić:
  • Jeśli podatnik płacił sam za mieszkanie i/lub prąd, powinien przedstawić potwierdzenia przelewów na konto właściciela lokalu i/lub faktury (za prąd),
  • Jeśli pracodawca potrącał kwoty z wynagrodzenia podatnika na rzecz mieszkania i/lub prądu, podatnik powinien przedstawić odcinki z pensji, na których są wyszczególnione te pozycje i kwoty.

Dodatkowo potrzebne będą:
 • zaświadczenie o posiadaniu lub wynajmowaniu mieszkania lub domu w Polsce (np. akt własności lub umowa najmu), przetłumaczone na język norweski lub angielski,
 • zaświadczenie, że mieszkanie w Norwegii nie jest większe niż 30m2 (na jedną osobę), 50m2 (na dwie osoby), 70m2 (na trzy osoby) itd. np. umowa najmu, zaświadczenie od pracodawcy.
UWAGA: Warunkiem przyznania statusu pendler dla osoby samotnej jest podróżowanie z Norwegii do Polski minimum raz na 3 tygodnie w ciągu roku podatkowego.

Jak często należy podróżować między Norwegią a Polską, aby mieć prawo do statusu pendler?

Dla osób podróżujących do współmałżonka i/lub dziecka w Polsce: aby uzyskać status pendler podróżującego do rodziny w Polsce należy udokumentować co najmniej trzy podróże z Norwegii do Polski w ciągu roku, gdzie 1 podróż = wyjazd + powrót (należy okazać 6 biletów lotniczych lub promowych).

Dla osób samotnych: aby uzyskać status pendler podróżującego do mieszkania lub domu w Polsce należy udokumentować podróże do Polski przynajmniej raz na 3 tygodnie!

Co możemy odliczyć od podatku mając status pendler?

Dzięki udokumentowaniu statusu pendler możemy liczyć na dużo wyższy zwrot podatku - nawet do 40 tys. koron. Jeśli zadbamy o odpowiednie dokumenty możemy odliczyć np.:
 • koszty zakwaterowania w Norwegii i/lub koszty energii elektrycznej,
 • koszty wyżywienia w Norwegii (stawka ryczałtowa diety ustalona za każdy dzień pobytu w Norwegii),
 • koszty podróży między Polską a Norwegią (bilety lotnicze, promowe itp.),
 • koszty bramek autostradowych (jeśli podróżujemy między Norwegią a Polską samochodem).

Jak odliczyć wydatki na mieszkanie w Norwegii?

Jeśli wydatki na mieszkanie przekroczyły 10 000 NOK w skali roku, należy przedstawić potwierdzenia przelewów za mieszkanie na konto właściciela wynajmowanego lokalu. w przypadku, gdy pracodawca potrącał kwoty na zakwaterowanie z wynagrodzenia podatnika, należy przedstawić odcinki z pensji, które potwierdzają koszty.

W sytuacji, gdy w skali roku wydatki na mieszkanie nie przekroczyły 10 000 NOK, wystarczy dokumentacja taka jak umowa najmu lokalu w Norwegii, potwierdzenie pisemne kosztów od właściciela lokalu czy pracodawcy lub pokwitowania gotówkowe.

Jak odliczyć wydatki na prąd w Norwegii?

Prąd jest traktowany tak samo jak czynsz za mieszkanie. Zasada 10 000 NOK zatem obowiązuje także w stosunku do wydatków na prąd. Należy przedstawić przelewy za prąd lub odcinki z pensji, jeśli to  pracodawca potrącał koszty z wynagrodzenia pracownika.

Jak udowodnić wydatki na mieszkanie/prąd, gdy jedna osoba opłacała przelewami koszty w imieniu kilku osób?

Wystarczy przedstawić swoje własne przelewy na konto osoby dokonującej opłaty w imieniu wszystkich, a także przelewy tej osoby na konto właściciela lokalu.

Jak odliczyć i udokumentować wydatki na wyżywienie w Norwegii?

Odliczenie wydatków związanych w wyżywieniem w Norwegii nie wymaga żadnej osobnej dokumentacji, z wyjątkiem potwierdzenia statusu pendler. Wyliczenie odpisu dokonuje się według dni pobytu w Norwegii i stawki ryczałtowej diety za 1 dzień pobytu, ustanowionej przez norweski urząd skarbowy.

Czy trzeba przedstawiać dokumentację podróży, jeśli te koszty pokrywał pracodawca?

Dokumentacja podróży jest niezbędna do udowodnienia statusu pendler. Dlatego należy ją załączać, nawet jeśli pracodawca pokrywał koszty podróży. Udokumentowanie podróży i potwierdzenie tym samym statusu pendler pozwala bowiem na odliczenie innych kosztów, które podatnik ponosił sam (wyżywienie, zakwaterowanie, prąd).

Czy można odliczyć koszty biletów promowych?

Tak, w statusie pendler można. Same bilety promowe służą za potwierdzenie podróży między Norwegią a Polską, jeśli jednak dodatkowo ich koszt wyniósł powyżej 3 300 NOK, można odliczyć te koszty.

Jak odbywa się odliczenie kosztów biletów lotniczych?

Odliczenie kosztów biletów lotniczych opiera się na rozliczeniu przebytych kilometrów. w przypadku podróży lotniczych wariant ten jest bardziej opłacalny aniżeli odliczanie kosztów samych biletów (co jest często praktykowane w przypadku podróży promowych), z uwagi na przebyty dystans.

Czy dieta dotyczy dni pracujących czy dni pobytu? Co z dniami wolnymi – weekendy, święta?

Można odliczyć koszty wyżywienia, które podatnik sam opłacał, za każdy dzień pobytu w Norwegii, niezależnie czy był to dzień roboczy lub wolny od pracy.

Jaką kwotę należało przekroczyć, żeby móc odpisać koszty podróży w poprzednich latach?

W minionych latach wkład własny do podróży wynosił: 2017 - 22 000 NOK, 2018 - 22 380 NOK, 2019 - 22 700 NOK, 2020 - 23 100 NOK.

Druga klasa podatkowa

Czym jest druga klasa podatkowa?

Jest to klasa podatkowa, która należy się pracownikowi z tytułu niskich dochodów współmałżonka. Druga klasa podatkowa umożliwia otrzymanie wyższego odliczenia kwoty wolnej od podatku, niż klasa pierwsza.

Komu przysługuje druga klasa podatkowa?

Druga klasa podatkowa przysługuje małżeństwom, w których współmałżonek osiągnął zerowy dochód lub nie przekroczył minimalnego progu na dany rok.
 • jedno z małżonków utrzymuje współmałżonka (przebywającego na miejscu lub zagranicą, nie mającego dochodów rocznych wyższych niż 46 640 NOK (ok. 21 296 PLN) brutto),
 • małżonkowie są rozliczani z łącznego majątku.

Rok 2017 był ostatnim rokiem podatkowym, za który można było się rozliczyć z uwzględnieniem drugiej klasy podatkowej z tytułu niskich zarobków małżonka.


UWAGA! Od roku 2013 zniesiono drugą klasę podatkową dla samotnych rodziców.
Osobom żyjącym w konkubinacie NIE PRZYSŁUGUJE prawo do rozliczania się w drugiej klasie podatkowej.

Czy osoby samotnie wychowujące dziecko mają prawo do odpisów?

Od roku 2013 zniesiono drugą klasę podatkową dla samotnych rodziców, ale przysługuje im specjalny odpis podatkowy. Jest on wyliczany na podstawie ilości miesięcy samotnej opieki nad dzieckiem i jest przyznawany osobom, które pobierają na dzieci rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd). Odpis dla samotnego rodzica powinien widnieć automatycznie na Skattemelding/Tax return, jeśli jego kwota jest błędna bądź odpisu brakuje, można o niego wnosić lub poprawić błędy przesyłając stosowną dokumentację z NAV wraz ze składanym zeznaniem podatkowym.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do urzędu podatkowego, aby rozliczyć się w drugiej klasie podatkowej?

Aby ubiegać się o drugą klasę podatkową należy złożyć do urzędu podatkowego następujące dokumenty:
 • Roczne zestawienie dochodów za 2021 rok, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID (więcej informacji tutaj: Co to  są kody PIN i jak je uzyskać?),
 • Akt małżeństwa (na standardowym druku unijnym lub tłumaczenie na język norweski lub angielski),
 • Aktualne zaświadczenie o wspólnym miejscu zameldowania ze współmałżonkiem w Polsce (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania, musi być wydane w  roku składania zeznania podatkowego i być przetłumaczone na język norweski lub angielski).
  UWAGA: jeśli podatnik nie ma meldunku pod takim samym adresem jak współmałżonek, można spisać oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu i prowadzeniu gospodarstwa pod danym adresem, które należy poświadczyć notarialnie oraz przetłumaczyć na język norweski lub angielski. Zwykle takie oświadczenia są respektowane przez urząd skarbowy w Norwegii.
 • Zaświadczenie o dochodach współmałżonka za dany rok rozliczeniowy z urzędu skarbowego w Polsce (tłumaczone na język norweski lub angielski).
 • Skattemelding/Tax return za poprzedni rok (wstępne rozliczenie podatkowe, które jest wysyłane przez urząd podatkowy na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii).
  Uwaga: Dokument potrzebny tylko w przypadku, gdy podatnik nie może zdobyć kodów PIN do systemu Altinn/MinID.
WAŻNE!: PIT od polskiego pracodawcy NIE jest uznawany za ważne zaświadczenie o zarobkach współmałżonka.

Czy małżonkowie muszą razem mieszkać, aby rozliczyć podatek norweski w drugiej klasie podatkowej?

Małżonkowie muszą mieszkać pod jednym adresem, jeśli chcą się ubiegać o drugą klasę podatkową. Z kolei osobom żyjącym w konkubinacie nie przysługuje prawo do rozliczania się w drugiej klasie podatkowej.

Jak przeliczyć zarobki współmałżonka z PLN na NOK?

Zarobki współmałżonka należy przeliczyć według rocznego kursu korony norweskiej do złotówki.

Jak się rozliczyć, jeśli przebywaliśmy w Norwegii tylko przez część roku dochodowego?

Jeśli pracownik lub współmałżonek przebywał w Norwegii tylko przez część roku dochodowego, to  kwota wolna od podatku zostanie obniżona proporcjonalnie do długości pobytu w Norwegii. Dlatego ważne jest, aby podać liczbę dni spędzonych w Norwegii w danym roku dochodowym oraz okres zatrudnienia - umożliwi to  prawidłowe wyliczenie kwoty wolnej od podatku.
Jeśli małżonkowie rozliczają się razem w drugiej klasie podatkowej, to  kwota wolna od podatku ustalana jest na podstawie zarobków małżonka, który mieszkał lub przebywał w Norwegii najdłużej w ciągu roku podatkowego.

Czy można drugą klasę podatkową łączyć z odpisami?

Drugą klasę podatkową można łączyć z każdym rodzajem odliczeń np. ze statusem pendler lub z 10% odliczeniem. Możemy również korzystać tylko z samej drugiej klasy podatkowej.

Ulga 10%

Kto może skorzystać ze zniżki podatkowej 10%?

Przysługuje ona osobom, dla których rok rozliczeniowy był pierwszym lub drugim rokiem pracy w Norwegii.
Ze zniżki tej najczęściej korzystają osoby samotne, które nie mogą skorzystać z rozliczenia w statusie pendler (ponieważ np. nie są w stanie udokumentować podróży do Polski raz na 3 tygodnie).
UWAGA! Ostatni rok, w którym można było uwzględnić ulgę 10% był rok 2018.
Zniżkę 10% można łączyć z drugą klasą podatkową. Nie można jej łączyć natomiast ze statusem pendler.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do urzędu podatkowego, aby rozliczyć się w ramach zniżki 10%?

Aby ubiegać się o zniżkę 10% należy złożyć do urzędu podatkowego następujące dokumenty:
 • Roczne zestawienie dochodów, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID (więcej informacji tutaj: Co to  są kody PIN i jak je uzyskać?).
 • Skattemelding/Tax return za poprzedni rok (wstępne rozliczenie podatkowe, które jest wysyłane przez urząd podatkowy na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii).
  Uwaga: Dokument potrzebny tylko w przypadku, gdy podatnik nie może zdobyć kodów PIN do systemu Altinn/MinID.

Jaką korzyść daje ulga 10%?

Ulga powoduje zmniejszenie dochodu do opodatkowania o kwotę 10% dochodu brutto (lecz nie więcej niż 40 000 NOK). Oznacza to  w uproszczeniu niższy podatek i wyższy zwrot podatku.

Czy ulga 10% jest zawsze korzystna dla podatnika, który ma do niej prawo?

Ulga 10% jest korzystna w przypadku, gdy podatnik sam ponosił wszelkie koszty życia i pracy w Norwegii. Jeśli zdarzy się tak, że pracodawca (lub jego zleceniodawca) zapewniał podatnikowi dodatkowe świadczenia, np. opłacał podróże czy zapewniał diety i kwoty te widnieją na Lonns- og trekkoppgave, wówczas ulga 10% może się okazać nieopłacalna. Dzieje się tak dlatego, że rozliczając się z ulgą 10% wszystkie dochody i świadczenia od pracodawcy zostają zsumowane, co powoduje wzrost ogólnego dochodu, a to   zwiększa również kwotę należnego podatku.
UWAGA: Pamiętaj, że maksymalna kwota odpisu 10% wynosi 40 000 NOK.

Czy to  prawda, że niektórzy podatnicy mają prawo do zniżki 10% niezależnie od ilości lat przepracowanych w Norwegii?

Tak, dotyczy to  pracowników zatrudnionych w branży offshore i marynarzy. Podatnicy tego typu posiadają co roku prawo do ulgi 10% i mogą z niej korzystać, jeśli jest to  dla nich opłacalne.
UWAGA: Pamiętaj, że jeśli nie pracujesz w branżach tego typu, masz prawo do ulgi 10% tylko przez pierwsze 2 lata pracy w Norwegii.

Czy ulga 10% jest korzystniejsza od odpisów związanych ze statusem pendler?

Praktycznie się to  nie zdarza. Często bardziej opłacalne jest skompletowanie dokumentacji pendler, aby odliczyć np. samo wyżywienie czy samo zakwaterowanie, aniżeli rozliczenie z ulgą 10%. Ulga 10% jest głównie wykorzystywana przez osoby samotne i/lub takie, które nie skompletowały dokumentacji na pendler.
UWAGA: Pamiętaj, że wraz z ulgą 10% możesz się rozliczyć także w drugiej klasie podatkowej, jeśli spełniasz jej warunki.

Korekta podatku w Norwegii

Za ile lat wstecz można się odwoływać od wyniku rozliczenia?

Według ustawodawstwa norweskiego można składać zapytania odnośnie rozliczeń do maksymalnie 10 lat wstecz. w praktyce, jeśli podatnik chce zmienić swój wynik rozliczenia, jest to  realne w przypadku ostatnich 2 lat podatkowych, zaś składanie odwołań za lata wcześniejsze wiąże się ze sporym ryzykiem nieuznania przez urząd skarbowy ze względu na przeterminowanie sprawy.

Jaki jest ustawowy termin składania odwołania?

Zasadniczo należy złożyć odwołanie od wyniku zeznania podatkowego do 6 tygodni po dacie publikacji wyniku przez norweski urząd skarbowy. Jeśli od daty publikacji Skatteoppgjør minie 12 miesięcy, urząd nie ma obowiązku przyjąć odwołania do rozpatrzenia, złożonego po tym okresie.

Ile trzeba czekać na odpowiedź urzędu?

Jeśli odwołanie od podatku jest złożone w ciągu 6 tygodni od daty publikacji wyniku rozliczenia podatkowego, urząd ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na odwołanie w ciągu 3 miesięcy. Obowiązek ten jest na ogół przestrzegany przez urzędy, z wyjątkiem Centralnego Urzędu Skarbowego ds. Cudzoziemców (SFU / COFTA), który bardzo długo rozpatruje odwołania niezależnie od terminu złożenia dokumentacji przez podatnika.

Jaki jest skutek uznania odwołania przez urząd skarbowy?

Pozytywne rozpatrzenie odwołania przez urząd oznacza, że zostanie wystawiony nowy wynik zeznania podatkowego (Skatteoppgjør), co na ogół jest jednoznaczne także z odzyskaniem przez podatnika części podatku.

Jakie czynniki mają wpływ na akceptację odwołania od podatku złożonego po terminie odwoławczym i ile trwa rozpatrywanie sprawy w takim przypadku przez urząd?

Każde odwołanie złożone po okresie 6 miesięcy od daty publikacji wyniku rozliczenia jest traktowane przez urząd indywidualnie. Na ogół odwołania złożone do 12 miesięcy po dacie publikacji wyniku są akceptowane i, w wypadku prawidłowości zmian oraz dokumentacji, uznawane. Po 12 miesiącach od daty publikacji wyniku urząd nie ma obowiązku przyjąć odwołania. w takim przypadku, jak również w przypadku odwołań za starsze lata, o powodzeniu odwołania w znacznym stopniu decyduje argumentacja podatnika, rodzaj błędu w rozliczeniu i jego autor (urząd czy podatnik), wpływ zmiany na jego sytuację podatkową na dany rok, okoliczności związane z opóźnieniem złożenia odwołania itp.

Który urząd rozpatruje odwołanie od podatku?

Odwołanie rozpatruje urząd, który wystawił wynik rozliczenia podatkowego.

Czy należy opłacić podatek do zapłaty, naliczony w wyniku błędnego lub nieoptymalnego rozliczenia podatkowego, od którego zostało złożone odwołanie?

Tak, taki obowiązek istnieje. w takim przypadku należy opłacić należny podatek, zaś po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania urząd skarbowy zwraca wpłacone pieniądze z odsetkami. Niezapłacenie ujemnego podatku skutkuje naliczaniem odsetek od naliczonej kwoty w czasie, w którym odwołanie jest rozpatrywane.

Czy odwołanie można złożyć elektronicznie?

Tak, odwołanie można złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami w formie załączników w systemie Altinn, do czego są potrzebne kody Altinn / MinID. Odwołanie można także złożyć tradycyjnie, drogą papierową.

Czy osoby nieposiadające dokumentu Skatteoppgjør mogą go uzyskać?

W przypadku osób posiadających kody PIN do systemu Altinn / MinID, mają one stały dostęp do dokumentów Skatteoppgjør za wszystkie lata podatkowe w formie elektronicznej. Osoby nie posiadające ani kodów, ani samego dokumentu mogą pisemnie poprosić urząd poborcy podatkowego (norw. skatteoppkreveren) o przesłanie Skatteoppgjør pod wskazany adres.

Dlaczego warto przesyłać odwołania od podatku nawet za kilka lat wstecz?

Złożenie odwołania nawet za np. 4 lata wstecz nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji dla podatnika (np. kar), z wyjątkiem ryzyka nieuznania niesłusznego odwołania bądź nieprzyjęcia go do rozpatrzenia z racji przeterminowania żądań. Natomiast z reguły podatnik ma możliwość uzyskania znacznych korzyści pieniężnych w wyniku pozytywnej decyzji urzędu skarbowego, więc ryzyko jest opłacalne.


MojaNorwegia.pl