Informator

Pytania ogólne - zasiłek rodzinny i opiekuńczy

Co to jest zasiłek rodzinny?

Jest to świadczenie z tytułu wydatków ponoszonych przez podatnika na rzecz utrzymania dzieci.

Co to jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy (zwany także zasiłkiem dodatkowym), jest dodatkową formą wsparcia finansowego dla rodziny posiadającej małe dzieci (od 1 do 2 roku życia), które są z matką w domu bądź uczęszczają do prywatnego żłobka.

Komu przysługują świadczenia?

Każdemu pracownikowi bądź osobie prowadzącej działalność gospodarczą, pod warunkiem, że składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) są odprowadzane w Norwegii.

Czy istnieje wymóg odnośnie wypracowania prawa do świadczeń?

Aby móc pobierać świadczenia, należy przepracować minimum 1 miesiąc w Norwegii i opłacać w tym kraju składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift).

Ile wynosi podstawowa stawka zasiłku rodzinnego?

Stawka podstawowa to 970 NOK miesięcznie na każde dziecko.

Ile wynosi stawka zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany tylko przez okres 12 miesięcy, między 1 a 2 rokiem życia dziecka. Stawki zasiłku to 6 000 NOK miesięcznie na każde dziecko.

Jaki urząd jest odpowiedzialny za rozpatrywanie podań o świadczenia rodzinne / opiekuńcze?

Jest to NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.

Czy można się ubiegać o spłatę świadczeń wstecznie?

Tak. Zasiłek rodzinny jest spłacany do 3 lat wstecz, natomiast zasiłek opiekuńczy jest spłacany do 3 miesięcy wstecz.

Czy uzyskane świadczenia rodzinne i opiekuńcze muszą być zgłaszane do zeznania podatkowego?

Nie, ponieważ oba te świadczenia są nieopodatkowane.

Czy istnieje możliwość złożenia podania o świadczenia drogą elektroniczną?

Tak, taka możliwość istnieje. Należy w tym celu złożyć aplikację za pośrednictwem strony www.nav.no , logując się za pomocą tokenu bankowego.

Czy można złożyć podanie używając kodów MinID?

Nie, można natomiast złożyć podanie używając tzw. BankID (przy pomocy tokenu bankowego).

Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenia podania o rodzinne / opiekuńcze?

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podań przez NAV wynosi od 12 do 24 miesięcy.

Czy czas oczekiwania na rozpatrzenie podania ma wpływ na wysokość świadczenia?

Nie. Jeśli np. dana osoba złoży w 2014 roku podanie o spłatę zasiłku rodzinnego za lata 2011-2014, to wydana w 2015 decyzja będzie dotyczyła całego tego okresu.

Czy trzeba być żonatym, aby uzyskać świadczenia?

Nie, nie ma takiej konieczności.

Czy trzeba mieć wspólny adres zameldowania z dzieckiem, aby otrzymać świadczenia?

Zasadniczo taki jest wymóg ze strony NAV. Często jednak w Polsce się zdarza, że dziecko jest zameldowane z jednym rodzicem, a drugi rodzic (ten, który pracuje w Norwegii i stara się o świadczenia), ma inny adres zameldowania z różnych powodów. W takiej sytuacji należy opisać i wytłumaczyć w podaniu zaistniałą sytuację. Na ogół opis sytuacji osoby aplikującej spotyka się ze zrozumieniem ze strony NAV i wydana decyzja odnośnie przyznania świadczenia jest pozytywna.

Czy trzeba składać jakieś dokumenty w Polsce, aby uzyskać świadczenia z Norwegii?

Proces rozpatrywania podań o świadczenia rodzinne / opiekuńcze wiąże się z wymianą dokumentacji między NAV w Norwegii a Urzędem Marszałkowskim w Polsce, do którego przynależy osoba składająca podanie o świadczenia. Urząd Marszałkowski może wezwać zainteresowaną osobę do przedłożenia dokumentacji odnośnie np. wspólnego zameldowania lub pobieranych zasiłków w Polsce, gdyż ma to znaczenie dla przesyłanej dokumentacji między urzędami.

Czy pobierany zasiłek rodzinny w Polsce ma wpływ na świadczenia norweskie?

Na ogół najlepiej zrezygnować ze świadczeń rodzinnych w Polsce, jeśli się składa podanie o przyznanie świadczeń z Norwegii. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, w której NAV będzie wypłacał zasiłek rodzinny za okresy, w których zainteresowana osoba pobierała świadczenie w Polsce, wówczas urząd norweski wypłaci różnicę między świadczeniami za te okresy.

Czy zarobki współmałżonka mają wpływ na przyznanie zasiłku rodzinnego/opiekuńczego w Norwegii?

Nie, wysokość dochodów współmałżonka nie ma wpływu na decyzję o przyznaniu zasiłku. Jednak pytanie dotyczące tego czy współmałżonek pracuje lub pobiera rentę bądź emeryturę pojawia się w dokumentacji, którą należy przesłać do NAV w momencie składania podania o zasiłek rodzinny/opiekuńczy.

Jak długo można pobierać świadczenia rodzinne / opiekuńcze?

Zasiłek rodzinny jest wypłacany na dzieci w wieku 0-18 lat. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany na dzieci w wieku 1-2 lat.

Czy muszę mieć konto norweskie, aby otrzymywać zasiłki?

Nie, do NAV można zgłosić np. konto polskie, na które mają być przelewane świadczenia. W tym celu należy podać dodatkowe informacje odnośnie konta bankowego, tj. nazwę banku, nr konta wraz z IBAN, kod SWIFT oraz adres oddziału banku.

W jakich sytuacjach NAV może wstrzymać wypłacanie świadczeń?

W każdej sytuacji, gdy urząd nie jest pewien co do sytuacji życiowej świadczeniobiorcy. Głównym powodem wstrzymania wypłat zasiłków jest brak informacji odnośnie zatrudnienia świadczeniobiorcy. Urząd przestaje również wypłacać zasiłek w momencie, gdy dziecko np. kończy 18 lat lub w sytuacji, gdy w wyniku rozwodu rodziców opieka nad nim zostaje przydzielona sądownie rodzicowi niepracującemu w Norwegii.

Czy trzeba zgłosić do NAV utratę pracy?

Tak. Pobierając jakiekolwiek świadczenia z NAV, należy zgłaszać każde zdarzenie, mogące mieć wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych / opiekuńczych. Zdarzenia, takie jak rozwód, utrata pracy czy zmiana pracodawcy mają kluczowy wpływ na prawo do zasiłku i muszą być zgłaszane do urzędu pod groźbą zwrotu niesłusznie uzyskanych świadczeń.

Czy NAV może zażądać dodatkowej dokumentacji oprócz tej podstawowej?

Tak, NAV może zażądać od osoby starającej się o świadczenia dosłania dodatkowych dokumentów poświadczających prawo do tych świadczeń. Dokumentami takimi mogą być np. potwierdzenia dot. pobierania lub niepobierania zasiłku w Polsce, potwierdzenie wspólnego adresu zamieszkania z dzieckiem, potwierdzenie wystawiane przez pracodawcę o okresach zatrudnienia w Norwegii. NAV może również poprosić o dodatkowe informacje na temat podatnika, przesyłając mu do wypełnienia tzw. formularz pomocniczy (hjelpeskjema). W każdym takim przypadku osoba ubiegająca się o świadczenia musi dosłać wymaganą dokumentację zgodnie z wyznaczonym przez urząd terminem.

Co to jest rozszerzony zasiłek rodzinny?

Jest to świadczenie przysługujące osobom samotnie wychowującym dzieci. Rozszerzony zasiłek rodzinny oznacza, że samotny rodzic otrzymuje 970 NOK na jedno dziecko więcej niż faktyczna liczba dzieci.

Czy można się ubiegać o świadczenia na dziecko adoptowane?

Tak, dzieci adoptowane lub przysposobione są tak samo traktowane przez NAV jak dzieci biologiczne.

Czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub chorobowego daje prawo do świadczeń rodzinnych / opiekuńczych?

Tak, opodatkowane wsparcie socjalne z NAV (np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek przejściowy lub zasiłek chorobowy itp.) jest traktowane na równi z zatrudnieniem i daje prawo do świadczeń rodzinnych / opiekuńczych.
MojaNorwegia.pl