Utrata pracy

W sytuacji, gdy pracownik traci pracę wskutek wypowiedzenia, rozwiązania umowy za porozumieniem stron czy też z powodu wygaśnięcia kontraktu, ma możliwość starania się o zasiłek dla bezrobotnych na terenie Norwegii. Zasiłek dla bezrobotnych (norw. dagpenger under arbeidsløshet), ma za zadanie pokryć utratę dochodu w okresie, gdy pracownik będzie poszukiwał nowej pracy.

Aby mieć możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, należy spełniać następujące warunki:
 • Wypracowane prawo do zasiłku, czyli minimalny dochód brutto (za 12 miesięcy w wysokości minimum 0,75 G lub za 36 miesięcy minimum 2,25 G),
  Uwaga: Aktualnie minimalny dochód wynosi odpowiednio 186 042 NOK brutto z ostatnich zakończonych 12 miesięcy lub 372 084 NOK brutto z ostatnich zakończonych 36 miesięcy. Do minimalnego dochodu może być wliczany dochód brutto z innego kraju EOG (np. z Polski) na podstawie druku PD U1 / SED U0002 (dawniej E-301). Do dochodu minimalnego wlicza się również dochód osiągnięty w roku bieżącym do miesiąca poprzedzającego utratę pracy.
 • Praca w Norwegii na umowę o pracę przez minimum 1 dzień,
 • Standardowy czas pracy musi ulec redukcji o minimum 50%,
 • Rejestracja jako osoba poszukująca pracy na stronie www.nav.no oraz regularne wysyłanie (co 14 dni) elektronicznych kart meldunkowych (norw. meldekort) informujących o sytuacji życiowej osoby bezrobotnej,
 • Aktywne poszukiwanie pracy oraz zamieszczenie CV w systemie NAV,
 • Przebywanie na terenie Norwegii
*Stawka G to podstawa dochodowa określana co roku w maju przez system ubezpieczeń społecznych w Norwegii. Aktualnie (od 1 maja 2024) stawka G wynosi 124 028 NOK.
Uwaga: Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany w oparciu o wyżej wymienione warunki oraz prawidłowo wypełnione i przesłane do urzędu podanie o zasiłek dla bezrobotnych (norw. krav om dagpenger) wraz z odpowiednią dokumentacją.

Urzędem, który zajmuje się rozpatrywaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.

Prawo do zasiłku przysługuje także w przypadku:
 • permitteringu
 • tworzenia własnej firmy
 • utraty pracy w wyniku upadłości firmy
 • obywateli EOG
 • świeżo zwolnionych ze służby żołnierskiej

Okres wypowiedzenia i wynagrodzenie urlopowe

Pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, w przypadku gdy okres ten widnieje w umowie o pracę. Pracodawca musi także wypłacić zaległe wynagrodzenie urlopowe (norw. feriepenger) odchodzącemu pracownikowi. W większości umów okres ten wynosi 1 miesiąc. Aby po tym okresie otrzymywać nadal dochody w formie zasiłku dla bezrobotnych, należy stosownie szybko złożyć podanie o przyznanie dagpenger do NAV i zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy na stronie internetowej NAV.

Eksport zasiłku do Polski na 3 miesiące

Istnieje możliwość przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych do Polski na okres maksymalnie do 3 miesięcy, w celu poszukiwania pracy. W tym celu należy przedłożyć w NAV wniosek o wydanie druku PD U2 (dawniej E-303) uprawniającego do eksportu zasiłku do Polski, gdzie będzie go wypłacał polski Urząd Pracy. Podanie o druk PD U2 można złożyć w Norwegii najwcześniej po 4 tygodniach pobierania dagpenger w Norwegii. Druk jest wystawiany przez NAV na tydzień przed planowanym wyjazdem z Norwegii (bez dokumentu nie można wyjechać z Norwegii, gdyż skutkuje to utratą zasiłku). Po przyjeździe do Polski należy go dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W przypadku nieznalezienia pracy w Polsce i powrocie do Norwegii, należy ponownie ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii aby wznowić wypłacanie świadczenia.

Uwaga: Tylko uzyskanie druku PD U2 oraz permittering dla pracowników przygranicznych lub rotacyjnych daje możliwość dłuższego czasu pobierania zasiłku dla bezrobotnych na terenie Polski.
W pozostałych przypadkach wyjazdy z Norwegii możliwe są jedynie w weekendy, które są niepłatne oraz w terminach uzgodnionych z NAV.

Długość pobierania zasiłku i jego wysokość

Wysokość zasiłku oraz czas jego pobierania zależy od wysokości dochodów w ostatnim roku kalendarzowym bądź za ostatnie 3 lata kalendarzowe. Długość pobierania zasiłku wynosi odpowiednio:
 • 104 tygodnie przy dochodach brutto z pracy w wysokości minimum 2G
 • 52 tygodnie przy dochodach brutto z pracy poniżej 2G
 • 26 tygodni w czasie 18 miesięcy u jednego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przysługuje nowy okres zasiłkowy) w przypadku permitteringu

Wysokość zasiłku stanowi 62,4% podstawy wyliczanej w oparciu o wcześniejsze dochody brutto.

Wymagana dokumentacja

 • Wypowiedzenie umowy o pracę – dokument, który potwierdza fakt rozwiązania umowy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą,
 • Świadectwo pracy – dokument zawierający informacje o okresie i formie zatrudnienia,
 • Umowa o pracę – potwierdzająca stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • Rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • Informacja o karcie podatkowej (informasjon om skattekortet) – aktualna za rok podatkowy, w którym dana osoba ubiega się o zasiłek,
 • Lønns- og trekkoppgave za ostatni rok kalendarzowy - PIT od norweskiego pracodawcy, określający wysokość zarobków w Norwegii za dany rok oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Odcinki z pensji za ostatnie 3 miesiące pracy,
 • BankID (token bankowy) lub Bank på mobil (aplikacja mobilna banku) - niezbędny do rejestracji osoby bezrobotnej w systemie NAV,
 • Druk PD U1 / SED U0002 (dawniej E-301) – w przypadku udokumentowania dochodu z innego kraju EOG (np. Polski)

Czas oczekiwania na przyznanie zasiłku wynosi około 4 tygodni od momentu rejestracji jako osoby bezrobotnej oraz złożenia podania o dagpenger wraz z dokumentacją do NAV. Długość rozpatrywania wniosku może ulec wydłużeniu w zależności od ilości spraw analizowanych w danym czasie przez NAV.
MojaNorwegia.pl