Utrata pracy

W sytuacji, gdy pracownik traci pracę wskutek wypowiedzenia, rozwiązania umowy za porozumieniem stron czy też z powodu wygaśnięcia kontraktu, ma możliwość starania się o zasiłek dla bezrobotnych na terenie Norwegii. Zasiłek dla bezrobotnych (norw. dagpenger under arbeidsløshet), ma za zadanie pokryć utratę dochodu w okresie, gdy pracownik będzie poszukiwał nowej pracy.

Aby mieć możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, należy spełniać następujące warunki:
 • Wypracowane prawo do zasiłku, czyli minimalny dochód brutto (za poprzedzający rok kalendarzowy w wysokości minimum 1,5G lub za 3 ostatnie lata kalendarzowe minimum 3G)
  Uwaga: Aktualnie minimalny dochód wynosi odpowiednio 149 787 NOK brutto za 2018 rok lub 299 574 NOK brutto za lata 2018, 2017 oraz 2016. Do minimalnego dochodu może być wliczany dochód brutto z innego kraju EOG (np. z Polski) na podstawie druku PD U1 / SED U0002 (dawniej E-301). Do dochodu minimalnego wlicza się również dochód osiągnięty w roku bieżącym do miesiąca poprzedzającego utratę pracy.
 • Praca w Norwegii na umowę o pracę przez minimum 1 dzień,
 • Standardowy czas pracy musi ulec redukcji o minimum 50%,
 • Rejestracja jako osoba poszukująca pracy na stronie www.nav.no oraz regularne wysyłanie (co 14 dni) elektronicznych kart meldunkowych (norw. meldekort) informujących o sytuacji życiowej osoby bezrobotnej,
 • Aktywne poszukiwanie pracy oraz zamieszczenie CV w systemie NAV,
 • Przebywanie na terenie Norwegii
*Stawka G to podstawa dochodowa określana co roku w maju przez system ubezpieczeń społecznych w Norwegii. Aktualnie (od 1 maja 2019) stawka G wynosi 99 858 NOK.
Uwaga: Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany w oparciu o wyżej wymienione warunki oraz prawidłowo wypełnione i przesłane do urzędu podanie o zasiłek dla bezrobotnych (norw. krav om dagpenger) wraz z odpowiednią dokumentacją.

Urzędem, który zajmuje się rozpatrywaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.

Prawo do zasiłku przysługuje także w przypadku:
 • permitteringu
 • tworzenia własnej firmy
 • utraty pracy w wyniku upadłości firmy
 • obywateli EOG
 • świeżo zwolnionych ze służby żołnierskiej

Okres wypowiedzenia i wynagrodzenie urlopowe

Pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, w przypadku gdy okres ten widnieje w umowie o pracę. Pracodawca musi także wypłacić zaległe wynagrodzenie urlopowe (norw. feriepenger) odchodzącemu pracownikowi. W większości umów okres ten wynosi 1 miesiąc. Aby po tym okresie otrzymywać nadal dochody w formie zasiłku dla bezrobotnych, należy stosownie szybko złożyć podanie o przyznanie dagpenger do NAV i zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy na stronie internetowej NAV.

Eksport zasiłku do Polski na 3 miesiące

Istnieje możliwość przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych do Polski na okres maksymalnie do 3 miesięcy, w celu poszukiwania pracy. W tym celu należy przedłożyć w NAV wniosek o wydanie druku PD U2 (dawniej E-303) uprawniającego do eksportu zasiłku do Polski, gdzie będzie go wypłacał polski Urząd Pracy. Podanie o druk PD U2 można złożyć w Norwegii najwcześniej po 4 tygodniach pobierania dagpenger w Norwegii. Druk jest wystawiany przez NAV na tydzień przed planowanym wyjazdem z Norwegii (bez dokumentu nie można wyjechać z Norwegii, gdyż skutkuje to utratą zasiłku). Po przyjeździe do Polski należy go dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W przypadku nieznalezienia pracy w Polsce i powrocie do Norwegii, należy ponownie ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii aby wznowić wypłacanie świadczenia.

Uwaga: Tylko uzyskanie druku PD U2 oraz permittering dla pracowników przygranicznych lub rotacyjnych daje możliwość dłuższego czasu pobierania zasiłku dla bezrobotnych na terenie Polski.
W pozostałych przypadkach wyjazdy z Norwegii możliwe są jedynie w weekendy, które są niepłatne oraz w terminach uzgodnionych z NAV.

Długość pobierania zasiłku i jego wysokość

Wysokość zasiłku oraz czas jego pobierania zależy od wysokości dochodów w ostatnim roku kalendarzowym bądź za ostatnie 3 lata kalendarzowe. Długość pobierania zasiłku wynosi odpowiednio:
 • 104 tygodnie przy dochodach brutto z pracy w wysokości minimum 2G
 • 52 tygodnie przy dochodach brutto z pracy poniżej 2G
 • 26 tygodni w czasie 18 miesięcy u jednego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przysługuje nowy okres zasiłkowy) w przypadku permitteringu

Wysokość zasiłku stanowi 62,4% podstawy wyliczanej w oparciu o wcześniejsze dochody brutto.

Wymagana dokumentacja

 • Wypowiedzenie umowy o pracę – dokument, który potwierdza fakt rozwiązania umowy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą,
 • Świadectwo pracy – dokument zawierający informacje o okresie i formie zatrudnienia,
 • Umowa o pracę – potwierdzająca stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • Rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • Informacja o karcie podatkowej (informasjon om skattekortet) – aktualna za rok podatkowy, w którym dana osoba ubiega się o zasiłek,
 • Lønns- og trekkoppgave za ostatni rok kalendarzowy - PIT od norweskiego pracodawcy, określający wysokość zarobków w Norwegii za dany rok oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Odcinki z pensji za ostatnie 3 miesiące pracy,
 • BankID (token bankowy) lub Bank på mobil (aplikacja mobilna banku) - niezbędny do rejestracji osoby bezrobotnej w systemie NAV,
 • Druk PD U1 / SED U0002 (dawniej E-301) – w przypadku udokumentowania dochodu z innego kraju EOG (np. Polski)

Czas oczekiwania na przyznanie zasiłku wynosi około 4 tygodni od momentu rejestracji jako osoby bezrobotnej oraz złożenia podania o dagpenger wraz z dokumentacją do NAV. Długość rozpatrywania wniosku może ulec wydłużeniu w zależności od ilości spraw analizowanych w danym czasie przez NAV.
MojaNorwegia.pl