Permittering (ang. lay-off)

Permittering jest sytuacją, w której pracownik zostaje tymczasowo zwolniony z obowiązku wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Pracodawca zaś jest zwolniony z obowiązku wypłaty wynagrodzenia mimo trwającego stosunku zatrudnienia. Wszelkie pozostałe zobowiązania wynikające z umowy o pracę pozostają jednak nadal w mocy. Jednocześnie pracownik stara się o zasiłek dla bezrobotnych (norw. dagpenger), który ma pokryć tymczasową utratę dochodu w okresie, gdy nie będzie wykonywał pracy na rzecz swojego pracodawcy.

Permittering jest popularną formą tymczasowej redukcji liczby pracowników w firmach operujących np. w branży stoczniowej, gdzie często zdarzają się przestoje w zamówieniach.

Aby mieć możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych na permitteringu, należy spełniać następujące warunki:
 • Wypracowane prawo do zasiłku, czyli minimalny dochód brutto (za 12 miesięcy w wysokości minimum 0,75 G lub za 36 miesięcy minimum 2,25 G),
  Uwaga: Aktualnie minimalny dochód wynosi odpowiednio 186 042 NOK brutto z ostatnich zakończonych 12 miesięcy lub 372 084 NOK brutto z ostatnich zakończonych 36 miesięcy. Do minimalnego dochodu może być wliczany dochód brutto z innego kraju EOG (np. z Polski) na podstawie druku PD U1 / SED U0002 (dawniej E-301). Do dochodu minimalnego wlicza się również dochód osiągnięty w roku bieżącym do miesiąca poprzedzającego utratę pracy.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w Norwegii,
 • Standardowy czas pracy musi ulec redukcji o minimum 50%,
 • Rejestracja jako osoba poszukująca pracy na stronie www.nav.no oraz regularne wysyłanie (co 14 dni) elektronicznych kart meldunkowych (norw. meldekort) informujących o sytuacji życiowej osoby bezrobotnej,
 • Aktywne poszukiwanie pracy oraz zamieszczenie CV w systemie NAV,
 • Powodem permitteringu musi być spadek liczby zamówień lub inny czynnik zmuszający pracodawcę do tymczasowej redukcji ilości aktywnych pracowników, na który pracodawca nie ma wpływu, mimo starań uniknięcia wysłania pracownika na permittering.

*Stawka G to podstawa dochodowa określana co roku w maju przez system ubezpieczeń społecznych w Norwegii. Aktualnie (od 1 maja 2024) stawka G wynosi 124 028 NOK.
Uwaga: Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany w oparciu o wyżej wymienione warunki oraz prawidłowo wypełnione i przesłane do urzędu podanie o zasiłek dla bezrobotnych (norw. krav om dagpenger) wraz z odpowiednią dokumentacją.


Urzędem, który zajmuje się rozpatrywaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.


Okres pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia pracownikowi za pierwsze 15 dni roboczych od daty wysłania pracownika na permittering przy redukcji czasu pracy o co najmniej 50% lub całkowitym (100%). Jest to nazywane okresem pracodawcy (norw. lønnsplikt). Aby po tym okresie otrzymywać nadal dochody w formie zasiłku dla bezrobotnych, należy stosownie szybko, po zakończeniu okresu pracodawcy, złożyć podanie o przyznanie permitteringu do NAV i zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy na www.nav.no.

Pobieranie zasiłku w Polsce

Permittering daje możliwość pobierania norweskiego zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, o ile osoba starająca się o świadczenie spełnia jeden z dwóch warunków:
 • jest tzw. pracownikiem przygranicznym i podróżuje minimum raz w tygodniu między Norwegią a Polską lub
 • jest pracownikiem rotacyjnym i pracuje w stałej rotacji (np. 6 tygodni pracy / 2 tygodnie wolnego, 2 tygodnie pracy / 3 tygodnie wolnego itp.)
  Uwaga: Jeśli wymóg ten nie jest spełniony, nawet będąc na permitteringu należy przebywać w Norwegii aby otrzymywać zasiłek. Wyjazdy w takim przypadku możliwe są jedynie w weekendy, które są niepłatne oraz w terminach uzgodnionych z NAV.
Oprócz tego warunku, osoba ta musi spełniać wszystkie wcześniej wymienione podstawowe kryteria.

Długość pobierania zasiłku i jego wysokość

Wysokość zasiłku oraz długość czasu jego pobierania zależy od wysokości dochodów w ostatnim roku kalendarzowym bądź za ostatnie 3 lata kalendarzowe. Zasiłek dla bezrobotnych na permitteringu można pobierać przez maksymalnie 26 tygodni w czasie 18 miesięcy u jednego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przysługuje nowy okres zasiłkowy). Wysokość zasiłku stanowi 62,4% podstawy wyliczanej w oparciu o wcześniejsze dochody brutto.

Wymagana dokumentacja

 • Powiadomienie o permitteringu (norw. varsel om permittering, ang. notice of lay-off) – dokument, który potwierdza fakt wysłania pracownika na permittering przez pracodawcę oraz zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat permitteringu (m.in. data rozpoczęcia permitteringu oraz uzasadnienie),
 • Umowa o pracę – potwierdzająca stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • Rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • Informacja o karcie podatkowej (informasjon om skattekortet) – aktualna za rok podatkowy, w którym dana osoba się ubiega o zasiłek,
 • Zaświadczenie o pracy rotacyjnej – wystawiane przez pracodawcę (nie jest wymagane, jeśli w umowie o pracę zawarta jest informacja o pracy rotacyjnej),
 • Lønns- og trekkoppgave za ostatni rok kalendarzowy - PIT od norweskiego pracodawcy, określający wysokość zarobków w Norwegii za dany rok oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Odcinki z pensji za ostatnie 3 miesiące pracy,
 • Aktualne CV,
 • BankID (token bankowy) lub Bank på mobil (aplikacja mobilna banku) - niezbędny do rejestracji osoby bezrobotnej w systemie NAV,
 • Druk PD U1 / SED U0002 (dawniej E-301) – w przypadku udokumentowania dochodu z innego kraju EOG (np. Polski)
Czas oczekiwania na przyznanie zasiłku wynosi około 4 tygodni od momentu rejestracji jako osoby bezrobotnej oraz złożenia podania o permittering wraz z dokumentacją do NAV. Długość rozpatrywania sprawy może ulec wydłużeniu w zależności od ilości spraw analizowanych w danym czasie przez NAV.
MojaNorwegia.pl