Ważne terminy związane z zasiłkiem dla bezrobotnych w Norwegii

Arbeidsavtale

Norweskojęzyczna nazwa umowy o pracę.

Arbeidssøker

Osoba poszukująca pracy, czyli każdy, kto jest zarejestrowany w systemie NAV, ma zaktualizowane CV oraz aktywnie poszukuje pracy zarówno za pośrednictwem strony internetowej NAV, jak i na własną rękę.

Bekreftelse på sluttårsak

Dokument potwierdzający zwolnienie z pracy lub wysłanie na permittering, wypełniany przez pracodawcę i przesyłany przez niego do NAV. Zawiera m.in. informacje na temat przepracowanych godzin przez pracownika. Niezbędny do uzyskania dagpenger.

Dagpenger ved arbeidsløshet

Norweska nazwa zasiłku dla bezrobotnych.

Dagpenger ved permittering

Norweska nazwa zasiłku dla bezrobotnych na permitteringu.

Ekte grensearbeider

Pracownik przygraniczny, czyli osoba, która podróżuje minimum raz w tygodniu między Norwegią a krajem stałego zamieszkania.

Ferietillegg

Dodatek urlopowy do zasiłku dla bezrobotnych, przyznawany w przypadku pobierania zasiłku przez okres minimum 8 tygodni.

Grunnbeløp

Stawka G systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii. Określa m.in. minimalny dochód, potrzebny do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (1,5G za ostatni rok kalendarzowy lub 3G za ostatnie 3 lata kalendarzowe). Stawka G na maj 2015 wynosi 90 068 NOK brutto.

Informasjon om skattekortet

Informacja o karcie podatkowej. Przesyłana do podatników od 2014 roku, od momentu wejścia w życie elektronicznych kart podatkowych. Jeden z dokumentów wymaganych do podania o zasiłek dla bezrobotnych w celu prawidłowego naliczania zaliczki na podatek.

Legitimasjonskode

Kod legitymacyjny, wystawiany przez lokalny oddział NAV. Umożliwia logowanie się do systemu NAV oraz nadanie hasła i nazwy użytkownika w tym systemie.

Lønns- og trekkoppgave

Roczny dokument od pracodawcy/pracodawców, czyli odpowiednik polskiego PIT-u. Lønns- og trekkoppgave określa wysokość zarobków i innych świadczeń uzyskanych od pracodawcy/pracodawców za dany rok podatkowy oraz wysokości pobranej zaliczki na podatek dochodowy w Norwegii.

Lønnslipp

Odcinek miesięczny z pensji, popularnie zwany również payslipem. Dokument wystawiany co miesiąc przez pracodawcę, stwierdzający dochód za miesiąc, którego dotyczy oraz ewentualne potrącenia. Lønnslipp może być wykorzystany do udokumentowania dochodów za ostatnie miesiące w celu ułatwienia naliczenia podstawy do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.

Lønnsplikt

Okres pracodawcy na permitteringu. Pierwsze 20 dni roboczych od momentu rozpoczęcia permitteringu, kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia.

Krav om dagpenger

Termin oznaczający podanie o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii.

Minsteinntekt

Określenie oznaczający dochód minimalny potrzebny do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii. Wynosi przynajmniej 1,5G za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie podania o zasiłek dla bezrobotnych lub minimum 3G za ostatnie trzy zakończone lata kalendarzowe.

Meldekort

Karta meldunkowa (norw. meldekort) służy do informowania NAV za pośrednictwem profilu na www.nav.no o sytuacji życiowej osoby pobierającej świadczenia takie jak zasiłek dla bezrobotnych, czy zasiłek przejściowy.

Oppholdstillatelse

Pozwolenie na pobyt w Norwegii. Dokument ten był wydawany na czas określony, przed wprowadzeniem dokumentu rejestracji pobytu (Registreringsbevis). Obecnie nie jest wydawany.

Oppsigelse

Wypowiedzenie umowy w Norwegii.

Permittering

Często nazywany również lay-offem. Tymczasowe zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy na rzecz pracodawcy.

Registreringsbevis

Dokument potwierdzający rejestrację pobytu w Norwegii. Jeden z podstawowych dokumentów wymaganych do pozytywnego rozpatrzenia podania o zasiłek dla bezrobotnych. Dokument wydawany na czas nieokreślony.

Skattekort

Norweska karta podatkowa. Od 2014 roku karta podatkowa jest zamawiana i generowana elektronicznie oraz pobierana przez pracodawcę.

Sluttattest

Norweskie świadectwo pracy, wystawiane przez pracodawcę po ustaniu stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem.

Trygdeavgift

Składka na ubezpieczenie społeczne (odpowiednik polskiej składki ZUS), będąca częścią obciążenia podatkowego pracownika w Norwegii. Opłacanie tej składki jest podstawowym wymogiem przy rozstrzyganiu o prawie do świadczeń socjalnych z NAV.

Uekte grensearbeider

„Nieprawdziwy pracownik przygraniczny”, czyli osoba, która nie spełnia kryteriów pracownika przygranicznego (odnośnie podróżowania raz w tygodniu między Norwegią a krajem zamieszkania), jednak w okresie przed wysłaniem na permittering pracowała w stałym systemie rotacyjnym, regularnie spędzając wypracowane nadgodziny w kraju zamieszkania.
MojaNorwegia.pl