Informator

Pytania ogólne o zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger)

Co to jest karta meldunkowa?

Karta meldunkowa (norw. meldekort) służy do informowania NAV za pośrednictwem profilu na www.nav.no o sytuacji życiowej osoby pobierającej świadczenia takie jak zasiłek dla bezrobotnych (norw. dagpenger), czy zasiłek przejściowy (norw. arbeidsavklaringspenger). Karty są wysyłane przez świadczeniobiorcę co 14 dni i zawierają pytania o aktualny stan zatrudnienia, ewentualne choroby czy trwające kursy oraz przede wszystkim o dalszą chęć pozostania osobą poszukującą pracy (norw. arbeidssøker). Prawidłowo przesyłane elektroniczne karty meldunkowe są warunkiem wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii.

Co oznacza termin osoba poszukująca pracy?

Osoba poszukująca pracy to każdy, kto jest zarejestrowany w systemie NAV, ma zaktualizowane CV oraz aktywnie poszukuje pracy zarówno za pośrednictwem strony internetowej NAV, jak i na własną rękę. Ponadto osoba taka regularnie informuje urząd o swojej sytuacji życiowej za pomocą elektronicznych kart meldunkowych (norw. meldekort).
Uwaga: Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, jednym z podstawowych warunków jest rejestracja jako osoba poszukująca pracy.

Czy konieczne jest zamieszczenie CV w systemie NAV aby uzyskać zasiłek?

Tak, umieszczenie prostego CV za pomocą kreatora w systemie NAV jest jednym z podstawowych warunków uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

Jaki dochód trzeba mieć wypracowany, aby uzyskać zasiłek?

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku, należy mieć wypracowany dochód minimalny za ostatnie zakończone 12 miesiące w wysokości minimum 186 042 NOK, lub minimum 372 084 NOK łącznie za ostatnie zakończone 36 miesiące. Do dochodu minimalnego wlicza się również dochód osiągnięty w roku bieżącym do miesiąca poprzedzającego utratę pracy.

Co to jest stawka G?

Stawka G systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii (norw. folketrygdens grunnbeløp) to kwota podstawowa aktualizowana co roku w maju przez system ubezpieczeń społecznych (norw. folketrygden). Służy m.in. do naliczania punktów emerytalnych oraz emerytur i rent od państwa norweskiego. Określa także minimalny dochód, potrzebny do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (1,5G za ostatni rok kalendarzowy lub 3G za ostatnie 3 lata kalendarzowe). Stawka G na maj 2021 wynosi 124 028 NOK brutto.

Czy można doliczyć dochód z Polski do wymaganego dochodu oraz do obliczenia podstawy zasiłku?

Tak. Dochody uzyskane z Polski, Holandii czy innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego są brane pod uwagę przy obliczaniu prawa i wysokości zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii. Aby udokumentować dochody z innych krajów EOG, należy wystąpić o druk PD U1 / SED U0002 (dawniej E-301) w danym kraju, z którego się uzyskiwało dochody. Druk należy załączyć do podania o zasiłek dla bezrobotnych.

Czy dochody ze świadczeń socjalnych wliczają się do wymaganego dochodu minimalnego?

Tak, ale nie wszystkie. Tylko zasiłek macierzyński / tacierzyński, zasiłek ciążowy oraz zasiłek chorobowy z powodu ciąży są wliczane do podstawy dochodowej.
Uwaga: Zwyczajny zasiłek chorobowy (norw. sykepenger), a także wcześniej pobierany zasiłek dla bezrobotnych nie wliczają się do wymaganego dochodu minimalnego kolejnego zasiłku dla bezrobotnych!

Czy dochody ze świadczeń socjalnych wliczają się do wyliczanego wymiaru zasiłku dla bezrobotnych?

Tak, do wyliczanego wymiaru zasiłku dla bezrobotnych (nie mylić z dochodem minimalnym!) wliczane są następujące świadczenia: poprzedni zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek macierzyński / tacierzyński oraz ciążowy.

Czy utrata pracy odbiera prawo do świadczeń na dzieci?

Jeśli osoba, która straciła pracę uzyska zasiłek dla bezrobotnych, ma prawo dalej pobierać zasiłki na dzieci (rodzinne, opiekuńcze). Wystarczy przesłać do oddziału NAV, który wypłaca świadczenia na dzieci, decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych.

Czy zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany?

Tak, zasiłek dla bezrobotnych jest tak samo opodatkowany jak dochód z pracy (podatkiem dochodowym oraz składką na ubezpieczenie społeczne). NAV potrąca zaliczki na podatek od wypłacanego świadczenia, wystawia również roczne zestawienie dochodów i potrąceń (lønns- og trekkoppgave) za pobierany zasiłek dla bezrobotnych za dany rok podatkowy.

Jak zalogować się na swoim profilu na www.nav.no?

Aby zalogować się na profilu na stronie NAV, należy skorzystać z kodów MinID lub kodu legitymacyjnego (norw. legitimasjonskode) otrzymanego od NAV, dzięki któremu można sobie nadać nazwę użytkownika oraz hasło.

Jak często należy wysyłać karty meldunkowe do NAV?

Co 14 dni od daty wysłania pierwszej karty. Karta meldunkowa uaktywnia się dopiero w dzień, kiedy przypada kolejny termin wysłania, który jest podany na profilu osoby poszukującej pracy.

Czy trzeba przebywać w Norwegii aby pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasadniczo zasiłek dla bezrobotnych można pobierać tylko przebywając w Norwegii. Istnieją od tej reguły wyjątki. Należą do nich:
  • permittering dla tzw. pracowników przygranicznych oraz pracowników rotacyjnych
  • eksport zasiłku na maksymalnie 3 miesiące do innego kraju EOG na podstawie druku PD U2
Powyższe dwa wyjątki dają prawo do pobierania zasiłku w innym kraju EOG, np. w Polsce.

Poza tymi dwoma wyjątkami można wyjeżdżać do Polski na weekendy, które nie są płatne oraz w terminach uzgodnionych wcześniej z NAV.

Czy można uzyskać dodatek na dzieci do zasiłku dla bezrobotnych?

Tak, jest taka możliwość. Dodatek wynosi 17 NOK brutto na każde dziecko dziennie i jest przyznawany osobom, które się ubiegają o zasiłek dla bezrobotnych i wychowują dzieci. Aby uzyskać dodatek na dzieci, należy załączyć do podania o dagpenger akty urodzenia dzieci (unijne bądź tłumaczenia polskich aktów skróconych) oraz druk SED U0006 / SED U0004 (dawniej E-302). Uzyskanie druku jest jednak dosyć czasochłonne i wymaga przedstawienia obszernej dokumentacji w Polsce, więc wiele osób rezygnuje z dodatku na dzieci.

Czy osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych mogą otrzymać dodatek urlopowy?

Nie. Od 1 stycznia 2015 dodatek urlopowy nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek dla bezrobotnych.

W jakiej wysokości jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku stanowi 62,4% podstawy wyliczanej w oparciu o uzyskane dochody brutto w ciągu ostatniego, zakończonego roku kalendarzowego bądź ostatnich, zakończonych 3 lat kalendarzowych.

Jaki jest czas oczekiwania na przyznanie zasiłku?

Około 4 tygodni od momentu rejestracji jako osoby bezrobotnej i poszukującej pracy w systemie NAV oraz złożenia podania o zasiłek wraz z odpowiednimi dokumentami do NAV. Czas oczekiwania na decyzję NAV może się wydłużyć, jeśli urząd w danym czasie rozpatruje większą ilość wniosków o zasiłki dla bezrobotnych.

Co to są dni oczekiwania?

Dni oczekiwania (norw. ventedager) to 3 pierwsze, bezpłatne dni bezrobocia, za które NAV nie wypłaca zasiłku dla bezrobotnych. Dni oczekiwania następują np. po okresie wypowiedzenia lub okresie pracodawcy na permitteringu.

W jakich termiach jest wypłacany zasiłek?

Zasiłek jest wypłacany co 2 tygodnie, średnio około 2-3 dni po prawidłowym, terminowym przesłaniu karty meldunkowej.

Czy zasiłek można otrzymywać na polskie konto?

Tak, ale zaleca się otrzymywać przelewy na konto norweskie, zwłaszcza w przypadku „zwyczajnego” zasiłku - dagpenger, gdzie przelewy na zagraniczne konto mogłyby zostać zinterpretowane jako nieprzebywanie na terenie Norwegii.

W jakich okolicznościach NAV może wstrzymać wypłatę zasiłku?

Urząd może wstrzymać wypłatę dagpenger w każdym momencie, gdy jeden bądź więcej z warunków nie jest przestrzegany (np. nie są wysyłane karty meldunkowe czy też świadczeniobiorca znalazł pracę i wymiar jego zatrudnienia przekracza 50% etatu).

W jaki sposób można wznowić wypłatę zasiłku?

Jeśli przerwa w pobieraniu zasiłku wynosi mniej niż 52 tygodnie i była spowodowana np. znalezieniem pracy, służbą wojskową lub ciążą, można złożyć specjalne podanie o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych i ustanowić nowy wymiar zasiłku na podstawie uzyskanego w międzyczasie dochodu, jeśli dochód był uzyskiwany przez minimum 12 tygodni. Jeśli przerwa była dłuższa niż 52 tygodnie lub 6 tygodni w przypadku permitteringu, należy złożyć nowe podanie o zasiłek aby uzyskać ponownie świadczenie.

Utrata pracy – pytania

Wypowiedzenie umowy – jaką powinno mieć formę?

Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, wręczone osobiście lub pocztą oraz posiadać uzasadnienie, zarówno w przypadku wypowiedzenia umowy ze strony pracodawcy, jak i pracownika.

Kiedy można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po rozwiązaniu umowy?

Jeśli umowa wygasła i nie została wydłużona lub została rozwiązana za porozumieniem stron, można ubiegać się o zasiłek najwcześniej na tydzień przed zakończeniem zatrudnienia. W przypadku, gdy pracodawca wręczył wypowiedzenie pracownikowi, zasiłek dla bezrobotnych można pobierać od momentu zakończenia okresu wypowiedzenia.

Czy złożenie wypowiedzenia umowy przez pracownika ma wpływ na procedurę uzyskania zasiłku?

Tak, jeśli to pracownik złożył wypowiedzenie i odszedł z pracy, wówczas musi odczekać okres karencji wynoszący 12 tygodni zanim uzyska zasiłek. Wniosek o zasiłek można składać od razu po ustaniu stosunku pracy, jednak wypłata świadczenia z NAV nastąpi po okresie 12 tygodni.

Jak długo można pobierać zasiłek po utracie pracy?

Wysokość zasiłku oraz długość czasu jego pobierania zależy od wysokości dochodów w ostatnim roku kalendarzowym bądź za ostatnie 3 lata kalendarzowe. Długość czasu pobierania zasiłku wynosi 104 tygodnie przy dochodach brutto z pracy w wysokości minimum 2G lub 52 tygodnie przy dochodach brutto z pracy poniżej 2G.

Czy można wysyłać karty meldunkowe z Polski?

Nie, ponieważ na świadczeniobiorcy ciąży obowiązek pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii i karty meldunkowe powinny być wysyłane z norweskiego nr IP. Zaleca się również aby rejestrację osoby poszukującej pracy przeprowadzić w Norwegii, w lokalnym oddziale NAV. Karty meldunkowe z Polski można wysyłać w przypadku permitteringu lub przeniesienia zasiłku do Polski na mocy druku PD U2.

Permittering (lay-off) - pytania

Kiedy pracodawca może wysłać na permittering pracownika?

Powodem permitteringu musi być spadek liczby zamówień lub inny, nagły czynnik zmuszający pracodawcę do tymczasowej redukcji ilości aktywnych pracowników, na który pracodawca nie ma wpływu, mimo starań uniknięcia wysłania pracownika na permittering. Do takich nieoczekiwanych czynników mogą należeć nie tylko spadki w zamówieniach od kontrahentów, ale również np. katastrofy naturalne (pożary, powodzie).

Jak długo można pobierać zasiłek na permitteringu?

Zasiłek dla bezrobotnych na permitteringu można pobierać przez maksymalnie 49 tygodni w czasie 18 miesięcy u jednego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przysługuje nowy okres zasiłkowy).

Co to jest okres pracodawcy na permitteringu?

Jest to ciążący na pracodawcy ustawowy obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikowi za pierwsze 10 dni roboczych od daty wysłania pracownika na permittering przy redukcji czasu pracy o co najmniej 50% lub całkowitym (100%) oraz 5 dni po upływie 30 tygodni wypłacania zasiłku dla bezrobotnych przez NAV.

Czy można pobierać zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii w Polsce będąc na permitteringu?

Tak, jeśli jest się tzw. pracownikiem przygranicznym (norw. grensearbeider), podróżującym między Norwegią a krajem zamieszkania raz w tygodniu lub pracownikiem rotacyjnym, pracującym w stałej rotacji w Norwegii oraz zamieszkującym na stałe w Polsce.

Co to jest system rotacyjny?

Jest to system pracy, w którym obowiązuje średnie przeliczanie czasu pracy, a pracownik wypracowane nadgodziny wykorzystuje jako dni wolne, w czasie których przebywa w kraju zamieszkania. Przykładowo: pracownik pracuje 6 tygodni, po czym 2 tygodnie ma wolne. System rotacyjny jest szeroko rozpowszechniony wśród pracowników polskiego pochodzenia, pracujących w Norwegii w branży stoczniowej.

Czy można na permitteringu otrzymać wypowiedzenie umowy?

Tak, jednak w takim przypadku obowiązuje okres wypowiedzenia tak jak przy zwykłym wypowiedzeniu umowy o pracę.
MojaNorwegia.pl