Oferujemy Polakom
wsparcie prawne w Norwegii
Skontaktuj się
Tomasz Nierzwicki
KIM JESTEM?
Nazywam się Tomasz Nierzwicki. Jestem adwokatem w Oslo. Prowadzona przeze mnie kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa norweskiego, w tym reprezentację przed norweskimi sądami. Kancelaria powstała w 2012 r. Świadczymy pomoc prawną w jęz. polskim i norweskim. Zespół prawny Kancelarii jest do Państwa dyspozycji.
Skontaktuj się

Zostałem zwolniony z pracy. Jakie roszczenia mi przysługują?

Jeśli otrzymałeś wypowiedzenie w pracy albo zostałeś zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym i nie zgadzasz się z wypowiedzeniem/zwolnieniem w trybie natychmiastowym, możesz wystąpić do pracodawcy z roszczeniem o przywrócenie do pracy albo, jeśli nie chcesz wracać do pracy, o odszkodowanie.

Odszkodowanie w takim wypadku obejmuje rekompensatę za to, że nie będziesz miał przychodu z pracy (norw.: erstatning) oraz zadośćuczynienie za szkody moralne (norw.: oppreisnig). To pierwsze roszczenie stanowi zwykle rekompensatę za 3-6 miesięcy, zaś drugie wynosi zwykle 20.000-50.000 NOK.

Ile kosztuje pomoc prawna w sprawach dot. zwolnienia z pracy?

Sprawy związane z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy obsługujemy w większości przypadków bezpłatnie – koszty obsługi prawnej pokrywane są z budżetu państwa norweskiego, a po stronie Klienta powstaje jedynie potrzeba opłacenia tzw. kosztu własnego (norw.: egenandel), który wynosi 995 NOK (2016 r.), a w przypadku sprawy sądowej nie więcej niż 4 995 NOK (2016 r.).

Czy każda sprawa dot. wypowiedzenia z pracy jest kierowana do sądu?

Większość spraw dot. zwolnienia z pracy udaje się rozwiązać w drodze negocjacji z (byłym/aktualnym) pracodawcą. Gdy jednak mimo negocjacji nie dochodzi do porozumienia z pracodawcą, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. Termin na złożenie pozwu do sądu to 6 miesięcy od dnia, kiedy wypowiedzenie zostało wręczone.

W wypowiedzeniu, jakie otrzymałem, było napisane, że mam 2 tygodnie na złożenie wniosku o negocjacje z pracodawcą. Termin ten już upłynął. Czy pozbawiam mnie to prawa do dochodzenia odszkodowania?

Upływ 2 tygodniowego terminu, o jakim mowa w pytaniu, nie pozbawia prawa do dochodzenia odszkodowania. Termin ten ma znaczenie w zasadzie tylko, jeśli pracownik jest zainteresowany utrzymaniem miejsca pracy. Jeśli zaś pracownik chce dochodzić tylko samego odszkodowania i nie jest zainteresowany powrotem do pracy, termin na wystąpienie z pozew do sadu wynosi 6 miesięcy od dnia, kiedy doszło do wypowiedzenia umowy o pracę.

Po tym jak doszło do zwolnienia z pracy, powinieneś jednak jak najszybciej skontaktować się z adwokatem, tak by mógł on w Twoim imieniu negocjować z pracodawcą kwotę odszkodowania albo wystąpić z pozwem o odszkodowanie do sądu. Dla Twojej sprawy będzie korzystniej, jak działania zostaną podjęte możliwie najszybciej po tym, jak otrzymałeś wypowiedzenie.

Jak długo trwa sprawa sądowa w Norwegii?

Długość prowadzenia sprawy zależy przede wszystkim od tego, do jakiego sądu kierujemy pozew.

Wymogiem w norweskiej procedurze cywilnej jest, aby każdą sprawę poprzedzało posiedzenie polubowne w sądzie rozjemczym (norw. forliksård), chyba że obie strony są reprezentowane przez adwokata, a nadto roszczenie jest powyżej 125.000 NOK. Posiedzenia w sądzie rozjemczym są wyznaczane zwykle na dzień przypadający 2-3 miesiące po złożeniu pozwu. Na posiedzeniu w sądzie rozjemczym strony są nakładniane do zawarcia ugody. Gdy jednak do ugody nie dochodzi, sąd rozjemczy ma kompetencje do samodzielnej oceny sprawy i wydania wyroku, o ile sprawa nie przekracza 125.000 NOK i/lub nie jest zbyt zawiła.

Sprawy w sądzie rejonowym (tingrett) są przeprowadzana równie efektywnie – jeśli sprawa ma się odbyć na więcej niż 1 posiedzeniu, to posiedzenia ta wyznaczane są dzień po dniu, bez zbędnych kilkumiesięcznych przerw, jak to zwykło być sprawach prowadzonych przed sądami w Polsce.

Dochodzę należności od kontrahenta. Do jakiego sądu powinienem złożyć pozew?

Generalną zasada jest, że pozew składa się do sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. W tym celu należy ustalić, jaki sąd jest w rejonie, gdzie dłużnik ma siedzibę (z reguły będzie to sąd najbliższy dla siedziby dłużnika).

Sprawę sądową należy zainicjować poprzez powództwo do sądu rozjemczego w Norwegii (norw.: forliksråd), mającego kompetencję do wydania wyroku, chyba że dłużnik jest reprezentowany również przez adwokata oraz roszczenie przekracza 125.000,- NOK. W tym drugim wypadku sprawa może być skierowana bezpośrednio na drogę procesu zwyczajnego poprzez pozew do sądu rejonowego w Norwegii (norw. tingrett).

Jaki jest koszt obsługi adwokackiej za prowadzenie sprawy przed sądem w Norwegii?

W sprawach o roszczenia pieniężne dochodzone przez przedsiębiorców bezpłatna pomoc prawna nie przysługuje. W sprawach związanych z dochodzeniem należności zwykle ustalane jest wynagrodzenie wg stawki godzinowej wynoszącej netto 1200-1400 NOK. W drobniejszych sprawach, w szczególności dotyczących roszczeń poniżej 125.000 NOK możliwe jest najczęściej ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego (wynoszącego z reguły netto 12.000 NOK – 15.000 NOK, jeśli sprawa przeprowadzana jest w rejonie Oslo).

Jaka jest opłata sądowa od pozwu złożonego do sądu w Norwegii?

Opłaty sądowe w Norwegii są wyrażone w kwotach stałych i są relatywnie niskie, porównując z opłatami przed sądami w Polsce.

Opłata za sprawę w sądzie rozjemczym wynosi 1025 NOK.

W sądzie rejonowym opłata od pozwu zależy od tego, ile dni zajmie rozprawa w danym przypadku. Z reguły sprawa zajmuje 1 albo 2 dni i wówczas opłata od pozwy wynosi – odpowiednio – 5.125 NOK oraz 8.200 NOK. W przypadku, gdy Klient jest reprezentowany przez adwokata, opłaty te dokonywane są po zakończeniu sprawy w danej instancji.

Posiadam orzeczenie wydane przez sąd w Polsce. Dłużnik przebywa w Norwegii. Czy mogę skierować wniosek o egzekucję do komornika w Norwegii?

Aby orzeczenie sądu polskiego mogło być dochodzone przez komornika w Norwegii, muszą być spełnione warunki określone w konwencji z Lugano z 2007 r. Najważniejszymi warunkami egzekucji takich roszczeń jest to, aby roszczenie było prawomocne w Polsce oraz, aby sąd w Polsce wystawił zaświadczenie zgodne z art. 54 ww. konwencji. Ważne jest, aby nie mylić takiego zaświadczenia z tzw. Europejskim Tytułem Egzekucyjnym, który uprawnia do dochodzenia należności tylko w krajach Unii Europejskiej.

Gdy dysponujemy polskim orzeczeniem sądowym oraz wspomnianym zaświadczeniem, a dłużnik mieszka/ma siedzibę w Norwegii, należy wystąpić do sądu w Norwegii o uznanie polskiego orzeczenia. Gdy orzeczenie zostanie uznane przez sąd norweski, możliwe jest złożenie do norweskiego komornika wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenia zasądzonego w Polsce.

Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii w Norwegii, która specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń na podstawie orzeczeń wydanych poza Norwegią, w tym w Polsce. Procedura zmierzająca do tego, aby mógł być złożony wniosek egzekucyjny w Norwegii

Jakie zakres obsługi prawnej w sprawach mających na celu egzekucję roszczenia w Norwegii?

W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia w sprawach dot. uznawania i egzekucji orzeczeń z Polski zakres działań w takich sprawach zwykle obejmuje:
a) uzyskanie w sądzie w Polsce zaświadczenia zgodnego art. 54 konwencji z Lugano;
b) ustanowienie pełnomocnika do doręczeń w Norwegii;
c) uzyskanie w sądzie w Norwegii stwierdzenia wykonalności w Norwegii polskiego tytułu wykonawczego;
d) wszczęcie i reprezentowanie Wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w oparciu o w/w tytuł wykonawczy;
e) zapewnienie niezbędnej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń w przedmiotowej sprawie na terytorium Norwegii.

Jaki jest koszt obsługi sprawy dot. egzekucji roszczenia pieniężnego w Norwegii?

Tego rodzaju sprawy obsługujemy wg stawki godzinowej, niemniej niekiedy jesteśmy w stanie dokonać oszacowania całościowych kosztów sprawy. Stawka godzinowa kancelarii w tym wypadku to netto 1.200 NOK. Czas potrzebny na złożenie wniosku do sądu w Norwegii o uznanie polskiego tyt. egzekucyjnego jest z reguły nie mniejszy niż 5 godzin. To zaś, ile czasu zajmie obsługa, zależy przede wszystkim od wielkości dochodzonej kwoty, jako że wpływa to na czas trwania egzekucji.

Po uznaniu przez sąd w Norwegii polskiego orzeczenia dochodzi dodatkowo konieczność złożenia wniosku o egzekucję do komornika, co zajmuje z reguły dalsze 4-6 godzin. To, ile czasu zajmą kolejne działania w postępowaniu przed komornikiem, jest zwykle trudne do oszacowania, szczególnie, jeśli roszczenie przekracza 50.000,- NOK.

Jeśli dłużnikiem jest osoba prywatna, nieposiadająca majątku a jedynie bieżące przychody, należy liczyć, że egzekucja będzie dokonywana miesięcznie, w kwotach (zwykle) 1500 – 6000 NOK, a tym samym będzie z tym związana konieczność przekazywania co pewien okres środków na konto wierzyciela (komornik norweski nie dokonuje bowiem przelewów z potrąceń na konta zagraniczne, stąd egzekwowane płatności są wpłacane na konto depozytowe Kancelarii a następnie przekazywane Wierzycielowi). Taka procedura, obejmująca poszczególne, drobne działania po stronie Kancelarii, co rzutuje na koszty obsługi sprawy.

Do kosztów sprawy dochodzą także wydatki obejmujące m.in. opłatę sądową (2.562,50 NOK, 2016 r.), opłatę za wniosek o wszczęcie egzekucji (1742 NOK), ewent. koszty tłumaczeń przysięgłych, koszty przesyłek poleconych oraz koszty zagranicznych przelewów bankowych (500 NOK za przelew). Dodatkowo doliczane jest honorarium odpowiadające 5 % środków, które faktycznie uda się wyegzekwować.

W tego rodzaju sprawach możliwe jest jednak również, na życzenie Klienta, ustalenie wynagrodzenia na zasadzie wyższej prowizji i mniejszej stawki godzinowej.

Nie znam miejsca zamieszkania dłużnika w Norwegii. W jaki sposób mogę to ustalić?

Jeśli nie znacie Państwo miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika w Norwegii, ani jego norweskiego numeru personalnego, nie jest to żadną przeszkodą – informacje te bowiem ustalamy samodzielnie i bezpłatnie w ramach wstępnej oceny sprawy.

Dostałem decyzję dotyczącą deportacji z Norwegii. Czy mogę się od niej odwołać?

Wydanie decyzji o deportacji (norw.: vedtak om utvisning) z reguły poprzedza ostrzeżenie o deportacji (norw.: varsel om utvisning).

Jeśli otrzymałeś ostrzeżenie o deportacji powinieneś jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Możesz z reguły wnieść odwołanie od takiej decyzji. W tego rodzaju sprawach istotne jest przede wszystkim to, jak długo mieszkasz w Norwegii, czy masz w Norwegii rodzinę, pracę, nieruchomość, ile masz lat, jakie jest Twoje wykształcenie, stan zdrowia, czy uczęszczałeś na kurs norweskiego, czy byłeś uprzednio karany, jaką masz opinie w pracy i/lub miejscu zamieszkania.

Jakie dokumenty mogą być pomocne, aby uniknąć deportacji z Norwegii?

Bardzo pomocne dla sprawy są zwykle takie dokumenty jak:
- zaświadczenie o zameldowaniu (registreringsbevis) lub pierwsze pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse)
- opis Twojej sytuacji rodzinnej
- umowa o pracę
- umowa kupna albo najmu mieszkania
- certyfikaty/świadectwa dot. uzyskanych kwalifikacji, w tym nauki języka
- dokumentacja medyczna potwierdzająca ewent. chorobę lub niepełnosprawność
- referencje od byłych lub aktualnych pracodawców i/lub właścicieli mieszkań, w których mieszkałeś

Jaki jest termin na złożenie odwołania od decyzji dot. deportacji?

W sprawach dot. deportacji bardzo ważne jest dotrzymanie terminu na złożenie odwołania. Z reguły jest on wskazany wprost w piśmie dot. deportacji (norw.: Varsel om utvisning) i bywa skrajnie krótki (niekiedy nawet tylko kilka godzin). Stąd zanim skompletujesz wszystkie ww. dokumenty, prześlij do nas skan/zdjęcie pisma dot. deportacji i/lub wcześniejszych orzeczeń karnych, jak mandat (norw.: forelegg) albo wyrok (norw.: dom), tak abyśmy mogli skontaktować się z policji w celu ustalenia ewentualnego dłuższego terminu na przygotowanie odwołania.

Jaki jest koszt obsługi sprawy?

Wysokość honorarium za obsługę tego rodzaju sprawy wynosi zwykle 7.000,- NOK, co obejmuje m.in. przygotowanie do 3 pism w sprawie, kontakt z UDI, policją i ewent. zakładem karnym lub innymi podmiotami.
Jeśli będziesz spełniał kryteria dochodowe (), część ww. honorarium będzie mogła być pokryta z budżetu państwa norweskiego.

Jestem Polakiem. Czy mogę założyć sprawę o rozwód/separację w Norwegii?

Obywatele polscy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą założyć sprawę o separację/rozwód w Polsce. Jeżeli jednak jeden z małżonków mieszka w Norwegii, sprawa o separację/rozwód może również być przeprowadzona w Norwegii.

Gdzie lepiej jest przeprowadzić sprawę o rozwód/separację – w Norwegii czy w Polsce?

Wybranie Norwegii jako kraju, w którym ma być orzeczona separacja/rozwód, jest o tyle korzystne, że separacja i rozwód orzekane są w Norwegii przez wojewodę (norw.: fylkesmann), a sprawa jest przeprowadzana bez obowiązku stawiennictwa się małżonków w urzędzie (chyba, że małżonkowie mają wspólne dzieci poniżej 16 r. życia – wówczas co najmniej wnioskodawca powinien pojawić się na spotkaniu u mediatora rodzinnego). Po złożeniu wniosku o separację/rozwód oczekuje się około 1–3 miesięcy na decyzję. Co ważne: orzeczenia norweskie dotyczące separacji/rozwodu są uznawane w Polsce.

W przypadku sprawy o separację/rozwód w Polsce, małżonkowie są uwikłani w bardzo skomplikowaną procedurę, gdzie często dochodzi do wyjawiania przed sądem na otwartych rozprawach intymnych szczegółów życia małżeńskiego. Proces sądowy na poziomie sądu okręgowego jest w Polsce na tyle skomplikowany, że reprezentacja przez adwokata/radcę prawnego jest nieunikniona. Koszty związane z zastępstwem procesowym i opłatami sądowymi, szczególnie w sprawach, gdzie następuje rozstrzygnięcie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, to często kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Jaki jest koszt przeprowadzenia separacji/rozwodu w Norwegii?

Całościowy koszt obsługi sprawy o separację lub rozwód z reguły wynosi 4000 NOK.

Drugi małżonek nie zgadza się na separację/rozwód. Czy uzyskanie separacji/rozwodu będzie możliwe w takim wypadku?

Tak - wystarczy wola jednego z małżonków wystąpienia o separację lub rozwód, aby można było skutecznie doprowadzić do uzyskania decyzji o – odpowiednio - separacji lub rozwodzie.

Jak rozpocząć sprawę o separację/rozwód w Norwegii?

Najefektywniej można przeprowadzić separację/rozwód w Norwegii poprzez wizytę u adwokata. Wypełniając poniższy formularz może Pani/Pan umówić się na spotkanie w tym celu. W zdecydowanej większości przypadków możliwe jest załatwienie najważniejszych działań dot. separacji/rozwodu w trakcie jednej konsultacji.
Pokaż więcej ›
MojaNorwegia Advokat Tomasz Nierzwicki
Copyright 2009-2021, ilogic.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.