Informator

Zasiłek rehabilitacyjny

Co to jest zasiłek rehabilitacyjny?

Jest to świadczenie przyznawane osobom, które po roku przebywania na zwolnieniu lekarskim potrzebują dalszej rehabilitacji by wrócić do pracy. AAP mogą otrzymywać także osoby oczekujące na decyzję w sprawie przyznania renty inwalidzkiej.

Komu przysługuje świadczenie?

Wymogiem jest zdolność do pracy zmniejszona co najmniej o 50% z powodu choroby lub kontuzji oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii przez co najmniej 3 lata, lub rok jeśli byłeś zdolny do pracy.

Czy rejestracja CV na stronie NAV jest niezbędna do otrzymania zasiłku?

Tak, zarejestrowanie CV za pomocą kreatora w systemie NAV jest jednym z podstawowych warunków uzyskania norweskiego zasiłku rehabilitacyjnego.

W jaki sposób mogę zalogować się na swoim profilu na www.nav.no?

W celu zalogowania się na swoim profilu na stronie NAV, należy skorzystać z kodów MinID lub kodu legitymacyjnego (norw. legitimasjonskode) otrzymanego od NAV.

Czym jest karta meldunkowa?

Karta meldunkowa (norw. meldekort) wysyłana regularnie co dwa tygodnie przez osoby przebywające na norweskim zasiłku rehabilitacyjnym. Jest podstawą do wypłaty zasiłku. Dzięki niej NAV uzyskuje informacje dot. sytuacji życiowej osoby pobierającej świadczenia. Świadczeniobiorca wysyła karty elektronicznie. Pytania w nich zawarte dot. m.in. aktualnego stanu zatrudnienia, ewentualnej choroby czy uczestnictwa w kursach podwyższających kwalifikacje.

Jak często należy wysyłać karty meldunkowe?

Karty meldunkowe należy wysyłać co 2 tygodnie (licząc od daty wysłania pierwszej karty). Karta meldunkowa uaktywnia się dopiero w dzień, kiedy przypada kolejny termin wysłania, który jest podany na profilu świadczeniobiorcy.

Czy trzeba przebywać w Norwegii, aby pobierać zasiłek rehabilitacyjny?

Pobierając zasiłek rehabilitacyjny jesteś zobowiązany przebywać na terenie Norwegii i postępować zgodnie z planem działań ustalonym wspólnie z NAV. Aby wyjechać za granicę Norwegii, potrzeba zgody NAV na wyjazd tymczasowy – w tym celu należy wypełnić stosowny formularz.

Czy zasiłek rehabilitacyjny jest opodatkowany?

Tak, zasiłek rehabilitacyjny jest opodatkowany. NAV potrąca zaliczki na podatek od wypłacanego świadczenia, wystawia również roczne zestawienie dochodów i potrąceń (Lønns- og trekkoppgave) za pobierany zasiłek za dany rok podatkowy.

Czy będąc na zasiłku dla bezrobotnych mogę dalej pobierać świadczenia na dzieci?

Tak. Wystarczy przesłać do oddziału NAV, który wypłaca świadczenia na dzieci, decyzję o przyznaniu zasiłku rehabilitacyjnego.

Czy można złożyć podanie używając kodów MinID?

Nie, można natomiast złożyć podanie używając tzw. BankID (przy pomocy tokenu bankowego).

Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenia podania o zasiłek rehabilitacyjny?

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania o zasiłek rehabilitacyjny wynosi ok. 8 tygodni.

Czy czas oczekiwania na rozpatrzenie podania ma wpływ na wysokość świadczenia?

Nie, długość czasu rozpatrywania podania nie ma wpływu na wysokość wypłaconego świadczenia.

Jak długo można pobierać zasiłek rehabilitacyjny?

Zasiłek rehabilitacyjny można pobierać maksymalnie przez 3 lata.

Czy muszę mieć konto norweskie, aby otrzymywać zasiłki?

Nie, do NAV można zgłosić np. konto polskie, na które mają być przelewane świadczenia. W tym celu należy podać dodatkowe informacje odnośnie konta bankowego, tj. nazwę banku, nr konta wraz z IBAN, kod SWIFT oraz adres oddziału banku.

Co oznacza określenie „stawka G”?

Stawka G systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii (norw. folketrygdens grunnbeløp) to kwota podstawowa, aktualizowana co roku w maju przez system ubezpieczeń społecznych (norw. folketrygden). Służy m.in. do naliczania punktów emerytalnych oraz emerytur i rent od państwa norweskiego. Określa również dochód minimalny, potrzebny do uzyskania zasiłku rehabilitacyjnego (1G przed obniżeniem zdolności do pracy). Stawka G na maj 2017 wynosi 93 634 NOK brutto.

Czy można uzyskać dodatek na dzieci do zasiłku dla bezrobotnych?

Można ubiegać się o dodatek na niepełnoletnie dziecko. Aby uzyskać dodatek na dzieci, należy załączyć do wniosku o przyznanie AAP akty urodzenia dzieci (na druku unijnym lub przetłumaczone na jęz. norweski bądź angielski) oraz aktualnie wydane zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dziećmi (przetłumaczone na jęz. norweski lub angielski).

Czy można otrzymać dodatkowe wsparcie przy zasiłku rehabilitacyjnym?

Osoby korzystające z dodatkowego wsparcia NAV, mającego na celu powrót danej osoby na rynek pracy (arbeidsrettede tiltak), mogą otrzymać świadczenia uzupełniające, np. na materiały dydaktyczne, dojazdy, opłacenie nadzoru nad dzieckiem, dodatkowe wydatki na mieszkanie.

W jakich sytuacjach NAV może zatrzymać wypłatę zasiłku rehabilitacyjnego?

Urząd może wstrzymać wypłatę zasiłku zwłaszcza wtedy, gdy świadczeniobiorca nie realizuje opracowanego wspólnie z NAV planu działania bez wcześniejszego uzasadnienia, nie dosyła wymaganych informacji lub opuszcza kraj bez zezwolenia urzędu.

Odszkodowania

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Odszkodowanie przysługuje każdemu, kto uległ wypadkowi w miejscu i o czasie wykonywania pracy.

Za jakie koszty poniesione z powodu wypadku mogę otrzymać odszkodowanie?

Możesz otrzymać wydatki na leczenie i dojazdy do szpitala, jak również wysokość tzw. dochodu utraconego (np. dodatki, nadgodziny), których uzyskanie zostało umożliwione ze względu na wypadek.

Czy mogę żądać odszkodowania za wypadek jeśli pracowałem bez umowy?

Tak, jeśli będziesz w stanie udowodnić stosunek pracy na podstawie dokumentów, np. przelewów od pracodawcy z wypłaconym wynagrodzeniem.

Czy mogę otrzymać odszkodowanie za uraz spowodowany długotrwałą pracą fizyczną, jak np. przewlekły ból stawów, przeciążenie?

Przepisy nie uznają długotrwałych urazów jako wypadek. Masz natomiast prawo do odszkodowania z tytułu trwałego uszkodzenia ciała, jeśli doznałeś minimum 15% uszczerbku na zdrowiu.

Komu przysługuje odszkodowanie za chorobę zawodową?

Odszkodowanie za chorobę zawodową przysługuje temu, kto z powodu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia zapadł na chorobę uwzględnioną w spisie chorób zawodowych.

Kiedy należy zgłosić szkody powstałe w pracy?

Ważnym jest, by zgłosić sprawę w najszybszym możliwym czasie, jednak nie później niż rok po wypadku bądź stwierdzeniu objawów choroby.

Renta zdrowotna

Czym jest uføretrygd?

Jest to norweska nazwa renty zdrowotnej, przysługującej osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy.

Jakie są wymogi odnośnie obniżenia zdolności do pracy?

Zasadniczym wymogiem jest długotrwałe obniżenie zdolności do pracy z powodu choroby lub urazu o co najmniej 50%.
Wyjątki: jeśli w momencie ubiegania się o rentę pobierasz zasiłek rehabilitacyjny, próg ten zmniejsza się do 40%, a gdy obniżona zdolność jest wynikiem wypadku w pracy lub choroby zawodowej, jest to 30%.

Czy istnieje wymóg odnośnie wypracowania prawa do świadczeń?

Musisz być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych przez ostatnie 3 lata przed obniżeniem zdolności do pracy

Czy renta zdrowotna jest opodatkowana?

Tak, renta zdrowotna jest opodatkowana. NAV potrąca zaliczki na podatek od wypłacanego świadczenia za pobieraną rentę za dany rok podatkowy

Czy trzeba przebywać w Norwegii, aby pobierać rentę?

Nie, zwykle osoba wyjeżdżająca poza granice Norwegii w dalszym ciągu pobiera rentę, jeśli kraj do którego się udaje znajduje się w strefie EOG.
*Inne zasady dotyczą osób, które poważnie zachorowały przed 26 r.ż. i pobierają świadczenie na specjalnych zasadach (ung ufør), a także osób wyjeżdżających poza EOG.

Czy będąc na rencie zdrowotnej mogę dalej pobierać świadczenia na dzieci?

Tak. Wystarczy przesłać do oddziału NAV, który wypłaca świadczenia na dzieci, decyzję o przyznaniu renty zdrowotnej.

Czy można złożyć podanie używając kodów MinID?

Nie, można natomiast złożyć podanie używając tzw. BankID (przy pomocy tokenu bankowego).

Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenia podania o rentę zdrowotną?

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania o rentę wynosi 8 miesięcy.

Kiedy NAV wypłaca świadczenie?

Urząd wypłaca rentę do 20. dnia każdego miesiąca. Wyjątkami są maj i grudzień, wówczas wypłata następuje nieco wcześniej.

Czy czas oczekiwania na rozpatrzenie podania ma wpływ na wysokość świadczenia?

Nie, długość czasu rozpatrywania podania nie ma wpływu na wysokość wypłaconego świadczenia.

Co oznacza określenie „stawka G”?

Stawka G systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii (norw. folketrygdens grunnbeløp) to kwota podstawowa, aktualizowana co roku w maju przez system ubezpieczeń społecznych (norw. folketrygden). Służy m.in. do naliczania punktów emerytalnych oraz emerytur i rent od państwa norweskiego.

Czy można uzyskać dodatek na dzieci do renty zdrowotnej?

Tak, można ubiegać się o dodatek na niepełnoletnie dziecko. Aby uzyskać dodatek na dzieci, należy wypełnić dodatkowy wniosek, do którego należy załączyć akty urodzenia dzieci (na druku unijnym lub przetłumaczone na jęz. norweski bądź angielski) lub aktualnie wydane zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dziećmi (przetłumaczone na jęz. norweski lub angielski).

Jakie dodatkowe wsparcie można otrzymać przy rencie zdrowotnej?

Możesz otrzymać dodatki, kiedy utrzymujesz dziecko poniżej 18 r.ż., w przypadku śmierci partnera/partnerki oraz jeśli masz niski dochód i wysokie wydatki na mieszkanie. Osoby o zdolności do pracy zmniejszonej o 50% i więcej są także uprawnione do zniżki na komunikację publiczną.
MojaNorwegia.pl